Zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy ako aj ostatné druhy plynu, ktoré spĺňajú podmienky na prepravu a distribúciu plynu.