Spracovanie osobných údajov   SPP- distribúcia, a.s., so sídlom Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 910 739, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.oplyne.info (ďalej ako „Internetové stránky“).   Pre využívanie Internetových stránok Prevádzkovateľa platia nasledovné podmienky (ďalej ako „Podmienky“):

 1. Osoba používajúca Internetové stránky (ďalej ako „užívateľ“) prehliadaním Internetových stránok a/alebo iným užívaním (ďalej ako „užívanie“) vyjadruje svoj výslovný súhlas s podmienkami užívania Internetových stránok Prevádzkovateľa a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že užívateľ s  Podmienkami nesúhlasí, nebude Internetové stránky Prevádzkovateľa užívať.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky, Internetové stránky, informácie zverejnené na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok a/alebo obsah Internetových stránok kedykoľvek upraviť, zmeniť, nahradiť alebo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Akúkoľvek takúto zmenu nie je Prevádzkovateľ povinný užívateľom oznámiť.
 3. Akékoľvek ďalšie užívanie Internetových stránok po zmene Podmienok Prevádzkovateľa je ďalším užívaním zo strany užívateľa ich akceptáciou.
 4. Práva a povinnosti užívateľov Internetových stránok sa pre vylúčenie pochybností vzťahujú na všetky Internetové stránky, ich časti a rovnako na obsah a informácie zobrazené na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za internetové stránky tretích strán, obsah týchto stránok a informácie zverejnené na a/alebo prostredníctvom týchto internetových stránok. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za postup tretích osôb pri ochrane súkromia užívateľa a osobných údajov užívateľa, vzhľadom na uvedené, preto nenesie zodpovednosť, pokiaľ tretie strany dostatočne nezabezpečujú internetové stránky a tak nezabezpečujú ochranu súkromia a/alebo osobných údajov užívateľov, alebo inak svojim konaním a/alebo opomenutím konania porušujú všeobecne záväzné právne predpisy. Užívateľ berie na vedomie a je uzrozumený, že užívaním internetových stránok tretích osôb, ku ktorému došlo prostredníctvom Internetovej stránky Prevádzkovateľa, akceptuje podmienky stanovené pre užívanie týchto internetových stránok a  berie na vedomie, že prevádzkovatelia týchto internetových stránok sú plne zodpovední za bezpečnosť týchto internetových stránok, zodpovedajú za ochranu súkromia užívateľa a  ochranu osobných údajov užívateľa, ak dochádza k ich spracúvaniu.
 6. Internetové stránky a/alebo akýkoľvek obsah zverejnený na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok je užívateľ oprávnený užívať za iným účelom ako za účelom podnikania bezodplatne. V prípade užívania Internetových stránok za účelom podnikania, je užívateľ povinný získať od Prevádzkovateľa jeho predchádzajúci písomný súhlas. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť osobité podmienky takéhoto užívania a rovnako si vyhradzuje právo tento súhlas bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu užívania odvolať a/alebo neudeliť.
 7. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (ďalej len ako „autorský zákon“). Užívateľ je povinný užívať Internetové stránky tak, aby týmto užívaním nedošlo k porušeniu autorských práv a iných práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa a/alebo tretích strán, k porušeniu všeobecného právneho predpisu alebo ku konaniu, ktoré je a/alebo by mohlo byť považované ako konanie v rozpore s dobrými mravmi.
 8. Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nie je povolené z Internetových stránok, aj v prípade nekomerčného užívania, kopírovať, upravovať, napodobňovať, zverejňovať, rozširovať alebo inak užívať obsah Internetových stránok najmä nie však výlučne články, texty, štúdie, analýzy, logá, grafické prvky, zvuk, obraz a/alebo akýkoľvek iný obsah zobrazený na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok či už v celku alebo čiastkovo.
 9. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený podmieniť, obmedziť alebo odmietnuť prístup užívateľov na Internetové stránky bez uvedenia dôvodu.
 10. Akékoľvek užívanie Internetových stránok užívateľom je možné len za predpokladu, že nedôjde k zásahu do ich technickej a/alebo obsahovej časti, k ich zmene alebo k akejkoľvek inej činnosti, ktorá by odporovala všeobecne záväzným právnym predpisom, príslušným technickým normám, záujmom Prevádzkovateľa a/alebo drobným mravom.
 11. Prevádzkovateľ na Internetových stránkach uverejňuje informácie za účelom informovania širokej verejnosti o zemnom plynu ako komodite, o výhodách jeho užívania, prípadne o ďalších informáciách súvisiacich so zemným plynom ako energetickým médiom. Uverejnené informácie a iné skutočnosti na Internetových stránkach Prevádzkovateľa sú len informatívneho charakteru. Spracúvanie týchto informácií užívateľom, ich postúpenie a/alebo sprístupnenie tretím osobám a/alebo konanie užívateľa a/alebo tretích osôb v súlade s informáciami zverejnenými na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok je výlučne na rozhodnutí (uvážení) užívateľa, resp. tejto osoby. Užívateľ nemá nárok a Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať užívateľovi a/alebo tretej osobe ďalšie informácie ohľadom informácií zobrazených na/alebo prostredníctvom Internetových stránok.
 12. Zverejnené obrázky, fotografie a iné grafické prvky sú čisto ilustračného charakteru a podobne sú (a ich úprava, zverejňovanie a iné spracúvanie) chránené v zmysle príslušných právnych predpisov a ich ďalšie užívanie je podmienené súhlasom Prevádzkovateľa a/alebo tretej osoby disponujúcej príslušnými oprávneniami. Logá dodávateľov poskytujúcich tovar a/alebo služby a informácie zverejnené na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok týmito dodávateľmi a ich disponovanie s nimi podlieha súhlasu dotknutého dodávateľa.
 13. Prevádzkovateľ zverejňuje na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok najmä nie však výlučne analýzy, štúdie, kalkulačky, aplikácie, príklady týkajúce sa a/alebo súvisiace so zemným plynom a/alebo jeho užívaní, ktoré boli vytvorené Prevádzkovateľom a/alebo tretími osobami a majú čisto informatívny charakter. Ich účelom je podpora zemného plynu ako energetického média. Užívateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že informácie zverejnené na/alebo prostredníctvom Internetových stránok majú účel informovať užívateľa o zemnom plyne a o možnostiach jeho využívania, propagovať užívanie zemného plynu a tieto informácie nemusia vždy byť exaktne presné. Na takto zverejnené informácie analýzy, štúdie, kalkulačky, aplikácie, príklady sa primerane vzťahujú podmienky v zmysle bodu 12 Podmienok. Na tvorbe kalkulačiek zverejnených na Internetových stránkach sa podieľal Prevádzkovateľ internetových stránok spolu so spoločnosťou  PRime time, s.r.o..
 14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá, zobrazuje a/alebo zverejňuje na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok z iných zdrojov alebo za software prevádzkovaný tretími stranami a/alebo za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla užívateľovi a/alebo tretej osobe pri užívaní alebo nemožnosti užívania internetových stránok tretích osôb, na ktoré bol užívateľovi umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok Prevádzkovateľa alebo ku ktorým došlo alebo mohlo dôjsť v dôsledku akejkoľvek poruchy, chyby, vady internetovej stránky či inej udalosti spôsobujúcej nemožnosť jej užívania a/alebo zmeny v obsahu a/alebo zobrazení internetových stránok tretích osôb. Prevádzkovateľ podobne nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické poruchy servera alebo iné skutočnosti majúce vplyv na  nedostupnosť a/alebo nefunkčnosť Internetových stránok spôsobené tretími stranami.
 15. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na Internetové stránky aj z internetových stránok tretích strán na základe žiadosti prevádzkovateľa tejto internetovej stránky, za predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Prevádzkovateľom.
 16. Prevádzkovateľ nespracúva prostredníctvom Internetových stránok osobné údaje fyzických osôb. Osobnými údajmi sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určiť. V prípade spracúvania osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom Internetových stránok bude Prevádzkovateľ postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 17. Prevádzkovateľ zverejňuje na a/alebo prostredníctvom Internetových stránok niektorých dodávateľov poskytujúci služby a/alebo tovar súvisiacich so zemným plynom (ďalej ako „dodávatelia“). Prevádzkovateľ nezverejňuje komplexný zoznam oprávnených a vhodných dodávateľov a podobne ani nevyhlasuje, že poskytovanie služby a/alebo dodanie tovaru od dodávateľov je pre užívateľov Prevádzkovateľom preferované alebo vhodnejšie ako služby a tovar od dodávateľa, ktorý nie je zverejnený na Internetových stránkach. Prevádzkovateľ nevykonal žiadnu kontrolu na preverenie dodávateľov, úrovne poskytovaných služieb, kvality tovarov a/alebo postupov týchto dodávateľov.V prípade záujmu o zverejnenie na Internetových stránkach je dodávateľ oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára so žiadosťou o takéto zverejnenie. Zverejnenie dodávateľa na Internetových stránkach Prevádzkovateľa je podmienené splnením Prevádzkovateľom stanovených podmienok. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek počas prevádzkovania Internetových stránok zmeniť podmienky zverejňovania dodávateľov, resp. zrušiť, obmedziť alebo prerušiť možnosť zverejňovania dodávateľov na Internetových stránkach. Odstránenie dodávateľa z Internetových stránok je iba na zvážení Prevádzkovateľa a dodávateľ nemá na takéto zverejnenie žiaden nárok.
 18. Prevádzkovateľ zverejní na Internetových stránkach na základe žiadosti každého dodávateľa, ktorý poskytuje služby a/alebo dodáva tovar týkajúci a/alebo súvisiaci so zemným plynom a je možné ho začleniť do jednej z sekcií Internetových stránok (varenie na zemnom plyne, kúrenie zemným plynom, výroba teplej vody, výroba tepla, výroba elektrickej energie, využitie v doprace, chladenie) po splnení podmienok Prevádzkovateľa, ktorými sú uvedenie názvu alebo obchodného mena dodávateľa, jeho loga, sídla a/alebo miesta podnikania a miesta pôsobenia spoločnosti (napr. Slovenská republika, Banskobystrický kraj, Košice), krátky profil spoločnosti v rozsahu 1-2 viet s uvedením rozsahu služieb a/alebo tovaru, ktoré dodávateľ dodáva so zameraním sa na využívanie zemného plynu a odkaz na webovú stránku dodávateľa. Informácie o jednotlivých dodávateľov a ich ponuke sú na Internetových stránkach uverejnené v abecednom poradí.

Užívaním Internetových stránok Prevádzkovateľa užívateľ potvrdzuje, že si Prevádzkovateľove Podmienky prečítal, rozumie im a zaväzuje sa, že Podmienky bude v plnom rozsahu dodržiavať. Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na Internetových stránkach Prevádzkovateľa.