10 dôležitých krokov ako správne postupovať pri úniku plynu

 1. V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich (najlepšie vytvorením prievanu).
 2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň.
 3. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky, nevypínajte hlavný vypínač ani ističe, nepoužívajte výťah.
 4. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
 5. Upozornite susedov (nezvoňte do susedných bytov!) o podozrení na únik plynu a informujte ich o vyššie uvedených opatreniach.
 6. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto.
 7. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP).
 8. Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera.
 9. V prípade úniku plynu z uzavretého (nedostupného) priestoru (bytu, pivnice…) kontaktujte aj Tiesňovú linku 112, resp. hasičov 150, alebo políciu 158.
 10. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod poruchovej služby pracovníka SPP – distribúcia, a. s.

 

Ako predísť vzniku mimoriadnych udalostí spojených s únikom plynu v byte /dome

 1. Vykonávajte pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky odberných plynových zariadení (v prípade rodinného domu zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti, v prípade bytových domov zabezpečuje správca nehnuteľnosti).
 2. Používajte len certifikované plynové spotrebiče.
 3. Dodržujte bezpečné vzdialenosti plynových spotrebičov od ľahko horľavých zápalných hmôt.
 4. Nezasahujte do konštrukcie plynových spotrebičov a rozvodu plynu, montáž a servis OPZ môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
 5. Nepoužívajte plynové spotrebiče, ktoré:
 • nie sú zabezpečené termopoistkou kontrolujúcou zhasnutie plameňa;
 • zjavne vykazujú poškodenie a opotrebovanie;
 • neprešli odbornou prehliadkou.
 1. Nepoužívajte plynové spotrebiče na iný účel, než na ktorý sú určené (plynová rúra, alebo horáky na sporáku nie sú určené na prikurovanie).
 2. Neutesňujte vetracie otvory určené na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie plynu. Uvedené je obzvlášť dôležité pri prevádzke prietokových ohrievačov na ohrev teplej úžitkovej vody, ktoré sú umiestnených v malých priestoroch (napr. kúpeľňa). V takomto prípade dôjde k odčerpaniu vzduchu z priestoru v priebehu niekoľkých minút a hrozí udusenie osôb.
 3. U spotrebičov plynu s odťahom spalín do komína je potrebné zabezpečovať aj revízie komínov, ktoré musia byť vykonané v predpísaných intervaloch (nedokonalý odťah spalín môže spôsobiť nedokonalé horenie a únik spalín do obytných priestorov s následným udusením). Pre dokonalé horenie je charakteristický modrý plameň, pri ktorom sa netvoria žiadne sadze.
 4. Pre prerušenie úniku plynu v bytových domoch je dôležité vedieť, kde sú umiestnené uzávery pri spotrebičoch a uzáver plynu pri plynomeri.
 5. Pre prerušenie úniku plynu v rodinných domoch je dôležité vedieť, kde sú umiestnené uzávery pre spotrebiče a hlavný uzáver plynu (HUP).

K plynovým spotrebičom odporúčame montáž plynových detektorov na signalizáciu prítomnosti plynu.

Poruchová linka – plyn – 0850 111 727

Pohotovostná služba – Plyn je zabezpečovaná spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., nepretržite 24 hodín denne na linke 0850 111 727. Poruchová linka  – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a. s., z celého územia Slovenska:

 • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
 • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
 • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
 • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP – distribúcia na Poruchovej linke – plyn – 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete. Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-2040 2500. Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.