Neoprávneným odberom plynu je odber: 

 • bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, o pripojení k distribučnej sieti  alebo o prístupe do siete a distribúcii plynu,
 • nemeraného plynu,
 • bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 • meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii (pozn. za zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii sa považujú nielen overovacie, alebo montážne značky meradla – tzv. plomby ale napr. aj kryt počítadla plynomera brániaci v manipulácii s počítadlom),
 • ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky,
 • ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené prevádzkovateľom siete
 • ak odberateľ nedodržal  zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
 • keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.

  

Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?

 • Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k  ohrozeniu zdravia, života či majetku.
 • Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.
 • Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením/preukazovaním neoprávneného odberu (napr. náklady na vypracovanie znaleckého posudku).
 • Neoprávnený odber plynu je štandardne nevýhodnejší ako odber plynu v súlade s právnymi predpismi. V prípadoch, kedy nie je možné použiť údaje o odobratom množstve plynu z plynomera t.j. napríklad v prípadoch, kedy bolo na meradle porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo dochádzalo k odberu bez meradla, sa množstvo odobratého plynu určuje síce s ohľadom na plynové spotrebiče nachádzajúce sa v mieste odberu, no nie ich skutočnej, ale predpokladanej dennej doby prevádzky, ktorá môže byť dlhšia ako skutočná doba prevádzky týchto spotrebičov. 
 • Cena neoprávnene odobratého množstva plynu sa odvíja od aktuálnych trhových cien, pričom táto býva v mnohých prípadoch vyššia ako cena, za ktorú plyn dodáva dodávateľ pri štandardnom odbere (keďže nezohľadňuje napr. zľavy poskytnuté dodávateľom)
 • Kvôli neoprávnenému  odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.

 

Ako predchádzať neoprávnenému odberu, prípadne ako eliminovať výšku škody, ktorá môže neoprávneným odberom plynu vzniknúť? 

 • Mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke plynu s vybraným dodávateľom plynu a riadne a včas platiť za dodávku zemného plynu. Aktualizovať kontaktné údaje poskytnuté svojmu dodávateľovi plynu a v prípade umožnenia e-mailovej komunikácie pravidelne kontrolovať svoju e-mailovú schránku. Preberať zásielky doručované dodávateľom plynu a/alebo prevádzkovateľom distribučnej siete.
 • Umiestniť plynomer, nainštalovaný na odbernom plynovom zariadení odberateľa, do uzamykateľnej skrinky, prístup do ktorej bude mať len odberateľ prípadne ním poverená osoba, pričom však  odberateľ musí prevádzkovateľovi distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,  kedykoľvek prístup k plynomeru umožniť.
 • Pravidelne (napríklad v rámci realizácie tzv. samoodpočtu) kontrolovať stav plynomeru (napr. či nie je poškodené teleso plynomera, plomby, rozbitý/prasknutý kryt počítadla a pod.) a zhotovovať fotodokumentáciu plynomera pri samoodpočte.
 • Umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meradlu, ako aj umožniť vykonať prerušenie dodávky plynu.
 • Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s plynomerom, poškodenie plynomera, podozrenie na poruchu plynomera (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu plynu plynomerom), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek by mal odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na poruchovej linke – plyn  0850 111 727.
 • Ak odberateľom plynu v prípade prenájmu nehnuteľnosti nie je vlastník tejto nehnuteľnosti, dohodnúť v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti ukončenie zmluvy o dodávke plynu zo strany dodávateľa ako aj povinnosť umožniť prevádzkovateľovi siete prístup k meradlu.
 • Zvážiť ukončenie odberu plynu v prípade dlhodobého neužívania nehnuteľnosti.

 

Máte podozrenie na neoprávnený odber plynu vo vašom okolí? 

Využite príležitosť anonymného nahlásenia cez niektorý z nasledujúcich komunikačných kanálov: 

Poštový kontakt: Jozef Astrab, SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Telefonický kontakt:  +421 2 20 40 21 80

Emailový kontakt:  jozef.astrab@spp-distribucia.sk