Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorého hlavnou zložkou je metán. Obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je bezfarebný, je ľahší ako vzduch a nemá prirodzený zápach.

Z hľadiska bezpečnosti sa doň pridáva látka (tzv. odorizant), ktorá vytvára typický, ľahko identifikovateľný zápach a slúži na odhalenie prípadného úniku. Pri spaľovaní sa zo zemného plynu uvoľňuje značné množstvo tepelnej energie, preto má veľký význam ako palivo.

Zemný plyn sa však používa tiež ako základná surovina pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chemických produktov, napríklad pri výrobe dusíkatých hnojív. Zemný plyn sa využíva ako palivo na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody a vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako alternatívne palivo pre motorové vozidlá.

Zemný plyn chráni životné prostredie

Práve vďaka rozvoju plynofikácie dochádzalo postupne k nahrádzaniu tuhých a kvapalných palív zemným plynom, čo malo pozitívny vplyv na zníženie emisií skleníkových plynov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká najmenší podiel oxidu uhličitého v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami.

Prakticky neobsahuje zložky podmieňujúce vznik škodlivín (napr. síra, fluór, chlór a ich zlúčeniny). Plynné splodiny vznikajúce zo spaľovania zemného plynu sú bez zápachu, nejedovaté, bez dymu a sadzí. Na základe týchto faktov je zrejmé, že ide o najčistejší fosílny zdroj. Aj preto nachádza čoraz širšie uplatnenie v doprave.

Zemný plyn – vhodný pre klasické aj progresívne riešenia

Zemný plyn má množstvo možností využitia. V domácnostiach je to vykurovanie, príprava teplej vody a varenie. Používanie plynu na tieto úkony je pre spotrebiteľa nanajvýš pohodlné. Moderné plynové spotrebiče sú inteligentné, plne automatizované a ľahko regulovateľné podľa špecifických potrieb užívateľa.

V hospodárstve slúži aj ako zdroj energie pre zabezpečenie priebehu rôznych výrobných technologických procesov. Práve vďaka svojmu všestrannému využitiu zastáva zemný plyn významné miesto tak v odvetviach národného hospodárstva ako aj v domácnostiach.

Kogenerácia – kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie

Uplatnenie kogenerácie, prípadne trigenerácie je možné všade tam, kde je potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, elektrickej energie, prípadne chladu. Kogeneračná jednotka je schopná pokryť viaceré energetické potreby zákazníka jedným zariadením. Tieto zariadenia sú dostupné v mnohých výkonových úrovniach tak, aby presne zodpovedali potrebám zákazníka.

Vďaka svojej variabilite má kogenerácia široké možnosti využitia v priemysle, v komunálnej sfére, v zdravotníckych zariadeniach, školách, kúpaliskách či plavárňach. Pri modernom kombinovanom spôsobe výroby energie dochádza k šetreniu primárnej energie v porovnaní s oddelenou výrobou.

Výhody zemného plynu:

  • chráni životné prostredie
  • je hospodárny a prináša komfort
  • je bezpečný v prevádzke
  • je spoľahlivý a ihneď pripravený na použitie
  • má vysokú využiteľnú energetickú hodnotu

 

Zemný plyn patrí medzi palivá, ktoré majú vysokú výhrevnosť. Výhrevnosť zemného plynu je približne 33,84 MJ/m3 a energetická hodnota 1 m3 pri uvedenej výhrevnosti predstavuje cca 9,4 kWh (1 MJ = 0,27778 kWh).

Porovnanie výhrevnosti jednotlivých druhov palív

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok
* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)