Informácia o odpočtoch

Jednou z týchto služieb je výkon cyklického a mimoriadneho odpočtu pre kategóriu odberu domácnosť a maloodber. Túto službu zabezpečujeme od 1.3. 2022 prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorým je firma stengl, a.s.

Cyklický (fakturačný) odpočet prebieha pravidelne 1 x do roka. Každé odberné miesto je zaradené do odpočtového cyklu. Malé obce sú navštevované  v priebehu jedného odpočtového cyklu. Malé mestá v priebehu dvoch cyklov. Veľké mestá môžu byť odčítavané aj celý rok t.j. 12 cyklov. Fyzicky odpočet daného cyklu začína vždy v 1. deň a končí v 25. deň aktuálneho mesiaca.

Napríklad fyzický odpočet plynu pre  2. cyklus začína 1.2. a končí 25.2. Výnimku tvorí odpočtový cyklus R15, do ktorého môžu byť zaradení len odberatelia kategórie maloodber, ktorý začína 1.12. a končí 5.1. nasledujúceho roka.   V jednom odpočtovom  cykle je odčítaných okolo 120 tisíc odberateľov. Zaradenie do cyklu vie každý odberateľ zistiť zo svojej faktúry za odber plynu.

Informáciu o tom, že dodávateľ ide vykonávať v danej obci odpočet plynu sa odberatelia dozvedia z informačných tabúľ alebo z miestneho rozhlasu, ak si odpočtár požiada o odvysielanie danej informácie. V domoch komplexnej bytovej výstavby sú vyvesované oznamy o pripravovanom výkone odpočtu priamo v spoločných priestoroch objektu.

Vo väčších mestách a metropolách sa informácia o odpočtoch oznamuje len v domoch komplexnej bytovej výstavby formou vyvesenia oznamu o pripravovanom výkone odpočtu pred jeho konaním na verejne dostupných miestach daného domu.

Mimoriadny odpočet sa vykonáva na žiadosť dodávateľa plynu . O mimoriadnom odpočte je koncový odberateľ informovaný prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Spôsob výkonu mimoriadneho odpočtu a jeho  oznamovanie priamo na odberných miestach sa riadi podobnými pravidlami ako pri výkone cyklického odpočtu.

Realizátori odpočtu a ich povinnosti

Aby nedochádzalo k zneužitiu výkonu odpočtu na tresnú činnosť  SPP – distribúcia, a.s. pravidelne upozorňuje, že pri odpočte plynu ide len o kontrolu o fyzické odčítanie plynomera a nie vyberanie a vracanie finančnej hotovosti za nedoplatky a preplatky plynu.

Odpočtári dodávateľskej firmy sú pracovníci firmy stengl, a.s. Súčasťou identifikácie je na odeve vyvesený služobný preukaz odpočtára. Odpočtár je povinný na požiadanie sa ešte preukázať poverovacím listom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako aj občianskym preukazom. Na vyvesovanom ozname o pripravovanom výkone odpočtu je aj telefonické číslo, kde si odberateľ môže v pracovných dňoch  v čase od 8:00 do 18:00 overiť identitu odpočtára priamo u dodávateľa odpočtov.

Úlohou odpočtárov je fyzicky vykonať odpočet priamo vizuálnym odpočtom stavu počítadla plynomera  a zároveň jeho  kontrolou.  Odpočtár vykoná kontrolu montážnych a  overovacích značiek, jeho mechanickú nepoškodenosť  a fotodokumentáciu súvisiacu s realizáciou odpočtu. Plynomer  je majetkom SPP – distribúcia a.s..