Hospodárstvo založené na energetických zdrojoch, ktoré produkujú nízke úrovne emisií skleníkových plynov do atmosféry