Zmluva o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu do distribučnej siete.