(skr.) Total Cost of Ownership – metóda hodnotenia ekonomickej výhodnosti prevádzkových aj investičných nákladov