Obdobie, za ktoré dodávateľ energií vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu/elektriny