Aj za súčasne platnej legislatívy je bez problémov možné postaviť rodinný dom, ktorý bude vykurovaný primárne plynovým kondenzačným kotlom (ďalej len „PKK“), s doplnkovým obnoviteľným zdrojom tepla.

V súčasnej dobe je v zmysle platnej legislatívy možné získať stavebné povolenie a následne skolaudovať jedine rodinný dom, ktorý spĺňa stavebno-technické podmienky určené technickou normou (STN 73 0540-2 +Z1 +Z2: 2019) a súčasne spĺňať podmienky energetickej triedy A0 podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov.

Novostavba rodinného domu – bungalov, plocha 115 m2

Nízkorozpočtový rodinný dom je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky trhu na dostupné bývanie. Moderné materiály, priestorové a farebné riešenie ho harmonicky začleňujú do okolitého prostredia a dotvárajú charakter budúcej individuálnej bytovej zástavby. Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia bez pivnice a má pôdorys s rozmermi 12,61 m x 15,18 m. Zastrešenie tvorí valbová strecha s prestrešením terasy, ktorá je súčasťou strešnej konštrukcie.

Vizualizácia rodinného domu, TIGArch, s.r.o. /Ing. Peter Hanuliak, PhD.

Skladba obvodových stien domu:

 • Obvodová stena – Porotherm Profi hr. 300mm, zateplená kontaktným zatepľovacím systémom na báze 180mm šedého EPS, ref. ISOVER EPS Greywall.
 • Strešná konštrukcia – krov s dreveným trámovým stropom so zaveseným podhľadom na oceľovom rošte. Zateplenie hr. 350mm – ISOVER UNIROLL PROFI
 • Podlahová konštrukcia – Tepelný izolant – stabilizovaný polystyrén určený pre podkládku do podláh pre daný typ namáhania. Druhú tepelnoizolačnú vrstvu tvorí systémová doska pre pokládku podlahového vykurovania. Hrúbka zateplenie je 80 mm EPS-S Rigips Neofloor + 20 mm systémová doska na ukladanie rúrok podlahového vykurovania.
 • Obvod základov bude zateplený XPS 150mm.
 • Otvorové konštrukcie – Uvažuje sa s priemernou hodnotou okien Uw = 0,85 W/m2K, a dverí Uw=1,2 W/m2 Výslednú hodnotu okien dodá vybraný dodávateľ konštrukcií, uvažuje sa s trojsklom 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K, g= 0,6.
 • Ostenia okenných a dverných konštrukcií – Zateplené pomocou EPS hr. 30 mm s presahom nad rám okennej konštrukcie.

Systém vykurovania je teplovodný, s teplotným spádom 40/30 °C ekvitermicky riadeným pre podlahové vykurovanie (+ rebríkové radiátory v kúpeľni), a bude s núteným obehom vody, ktorý bude zabezpečovať obehové čerpadlo rýchlomontážnej sady (RMS).

Primárne a doplnkové zdroje tepla (Energetická hospodárnosť budov)

Primárny zdroj tepla je zvolený PKK a ako doplnkové zdroje sú solárne panely a krbová vložka. Rekuperácia je nutná, dokonca aj v prípade použitia samotného tepelného čerpadla. Účinnosti a COP sú zvolené podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov.

Výpočet energetickej hospodárnosti rodinného domu sa vykonal pre tieto varianty:

 1. A) PKK, bez rekuperácie (systém nevyhovuje, vyhovuje len pre A1)
 2. B) PKK, s rekuperáciou (systém nevyhovuje, vyhovuje len pre A1)
 3. C) PKK + solárny termálny systém, bez rekuperácie (systém nevyhovuje, vyhovuje len pre A1)
 4. D) PKK + solárny termálny systém, s rekuperáciou (systém vyhovuje, A0)
 5. E) 50% PKK + 50% krbová vložka + solárny termálny systém, bez rekuperácie (systém vyhovuje, A0)
 6. F) 50% PKK + 50% krbová vložka + solárny termálny systém, s rekuperáciou (systém vyhovuje, A0)

Podmienka, aby bolo možné klasifikovať budovu do energetickej triedy A0 je nutnosť inštalácie aspoň jedného obnoviteľného zdroja energie a potreba, v niektorých prípadoch, núteného vetrania s rekuperáciou.

Celkové náklady pre stavebníka – voľba zdroja tepla

Metódou Hodnota za peniaze resp. VFM  (z angl. value for money) sú porovnané rôzne varianty doplnkových zdrojov tepla k základnému zdroju – kondenzačnému plynovému kotlu. Pre objektívnosť je do analýzy pridané tepelné čerpadlo vzduch/voda. Ani so samostatným tepelným čerpadlom v danom prípade bez rekuperácie nesplníme požiadavky na energetickú triedu A0 resp. bez doplnkového zdroja tepla (krb). Bližšie detaily v tabuľke č. 1, kde sú vypočítané celkové náklady jednotlivých variantov pre stavebníka počas 15-ročnej životnosti daných zariadení (celkové investičné a prevádzkové náklady za 15 rokov).

Záver

Z výsledkov výpočtov vyplýva, že s plynovým kondenzačným kotlom je možné splniť požiadavky energetickej triedy A0 podľa platných predpisov. Podmienkou aby rodinný dom mohol byť  zaradený do energetickej triedy A0 je inštalovanie aspoň jedného doplnkového obnoviteľného zdroja energie (solár/krb). To sa dosiahne v prvom rade uplatnením solárneho termálneho systému.

Z pohľadu hodnoty za peniaze je najvýhodnejší vykurovací systém s primárnym zdrojom PKK a doplnkový zdroj je solárny panel a rekuperácia. Na druhom mieste je tepelné čerpadlo  a rekuperácia. Ani pri zmene vykurovacieho faktora COP (z angl. coefficient of performance) tepelného čerpadla na hodnotu 4,2 sa poradie nezmení.

Zemný plyn je vhodné palivo pre primárny zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách v energetickej triede A0. Je to najmä z dôvodu výhodného pomeru ceny PKK (vrátane inštalácie), vysokej účinnosti, nízkych prevádzkových nákladov, jednoduchosti, skutočného komfortu a dostupnosti, nehovoriac o takmer zanedbateľnom dopade na ekológiu. Solárny panel je prídavný obnoviteľný zdroj tepelnej energie, ktorá napomáha celému vykurovacieho systému.