Aktualizované: 7.9.2023 (Aktualizované o ceny energií pre rok 2023)

Pred samotnou výstavbou rodinného domu je nutné dôkladne zvážiť, ktorý vykurovací systém bude najvhodnejší a to ako z pohľadu  tepelnej pohody v dome, samotného komfortu bývania, ale aj celkových finančných nákladov na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému. Ďalšie hľadisko je legislatíva – tou je významne ovplyvnený aj samotný systém.

Pri inštaláciách vykurovacích systémov v novostavbách (nízkoenergetické domy) a ak je to možné, tak aj v prípade rekonštrukcií rodinných domov sa spravidla inštalujú veľkoplošné nízkoteplotné podlahové vykurovacie systémy.

Podlahové kúrenie zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.  Je ho možné navrhnúť tak, že niektoré časti plochy podlahového kúrenia môžu byť teplejšie ako iné (napr. podlaha pod oknom, v kúpeľni pri vani, alebo v sprchovacom kúte a podobne). Teplá podlaha odovzdáva teplo do okolia sálaním.  Od neho sa ohrievajú okolité steny, nábytok  a až následne okolitý vzduch.  Dochádza takto až k 30% úsporám tepelnej energie v porovnaní s klasickým radiátorovým kúrením.

Podlahové kúrenie môže byť, podľa zdroja tepla, buď:

  • teplovodné akumulačné, alebo
  • elektrické priamovýhrevné podlahové kúrenie.

Teplovodné podlahové kúrenie (akumulačné kúrenie) sa používa tam, kde sa teplá voda, ktorá prúdi v rúrkach uložených v podlahe, ohrieva napr. v plynovom kondenzačnom kotly, elektrickom kotly, alebo tepelnom čerpadle.

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné) využíva teplo z odporových káblov uložených v podlahe. Tento systém nepotrebuje zdroj tepla (kotol). Avšak potrebuje zdroj tepla na prípravu teplej vody, čo v prípade teplovodného kúrenia túto funkciu plní zdroj tepla na vykurovanie.

Porovnanie systémov podlahového vykurovania

Ktorý z týchto systémov je vhodnejší je možné posúdiť analýzou investičných a prevádzkových nákladov (koľko majiteľ zaplatí za inštaláciu a prevádzku systému).

Ako príklad analýzy bol zvolený projekt rodinného domu o ploche 190 m2, podlahová plocha na kúrenie 142 m2, teplá voda pre tri osoby (50l na deň a osobu). Potreba tepla na vykurovanie je 13 000 kWh/rok, potreba tepla na prípravu teplej vody je cca 3 200 kWh/rok. Spotreba ostatnej elektrickej energie je 3 000 kWh/rok (Táto hodnota je dôležitá pri výpočte ceny elektrickej energie, ktorá sa určuje z celkovej spotreby rodinného domu)

Teplovodné podlahové kúrenie

Investičné náklady na uloženie rúrok do podlahy závisia od systému (kladené za sucha, mokra, systémové dosky, vodiace lišty, skladba podlahy a podobne). Merná cena podlahového kúrenia komplet, vrátane rúrok, izolačnej fólie, svoriek, rozdeľovačov tepla, ventilov, prepojovacieho materiálu, práce, sa pohybuje približne na úrovni 40 €/m2. K týmto nákladom je potrebné pripočítať zdroj tepla, komín (ak je potrebný), plynovú prípojku (ak je potrebná) a podobne.

Podrobný rozpis investičných nákladov je uvedený v tabuľke č. 1.

Celkové náklady na inštaláciu teplovodného podlahového kúrenia potom sú: 5 600 €

Prevádzkové náklady vykurovacieho systému závisia najmä od typu zdroja tepla.

Plynový kondenzačný kotol

Cena zemného plynu sa skladá z dvoch zložiek a to z fixnej zložky ceny plynu, ktorá závisí od príslušnej tarify, a variabilnej zložky plynu za skutočné množstvo odobraného plynu.

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 92% účinnosti (pri príprave teplej vody nedochádza ku kondenzácii, preto je účinnosť nižšia) prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 17 609 kWh/rok ZP, resp. 1 647 m3/rok. Toto množstvo zemného plynu zodpovedá tarife D2 (cenník SPP, a.s.).

Náklady na zemný plyn (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú:

12 * fix + V * var = 12 * 6,91 + 17 609 * 0,0400 = 787,28 €/rok

Kde: fix – fixná mesačná sadzba [€]; var – sadzba za odobraný plyn [€/kWh]; V – množstvo odobraného zemného plynu [kWh]

Elektrický kotol (akumulačné podlahové vykurovanie)

Cena elektrickej energie sa skladá tak isto z dvoch zložiek. Fixnej a variabilnej. Pri elektrickej energii sa tarifa neurčuje od množstva odobranej elektrickej energie, ale od účelu použitia elektrickej energie a ampérickej hodnoty hlavného ističa. Teplovodné akumulačné elektrické vykurovanie patrí do sadzby DD4 (cenník  ZSE Energia).

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 99% účinnosti prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 16 364 kWh/rok. K tejto hodnote je potrebné pripočítať aj ostatnú spotrebu elektrickej energie. Dôvod – aby bolo možné určiť skutočnú cenu elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie potom je 19 364 kWh. Istič 3x32A. Sadzba DD4 sa delí na cenu za spotrebu elektriny v nízkom a vysokom tarife. V projekte sa uvažuje s pomerom 10% elektrickej energie vo vysokom tarife a 90% v nízkom tarife.

Náklady na elektrickú energiu sú:

Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,13220 = 255,99 €

Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,09740 = 1 697,42 €

Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,180 = 218,16 €

Celková cena elektrickej energie: 255,99 + 1 697,41 + 218,16 = 2 171,56 € (vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 171,56 / 19 364 = 0,1121 €/kWh

Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT  – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

Náklady na elektrickú energiu (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú: 0,1121 * 16 364 = 1 835,16 €/rok

Čiastkový záver

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú:

Vykurovanie zemným plynom: 787,28 €/rok

Vykurovanie elektrickou energiou: 1 835,16 €/rok

Rozdiel v nákladoch: 1 047,88 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom.

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné)

Investičné náklady na uloženie odporových káblov do podlahy závisia od systému (fólia, rohož a podobne). Merná cena elektrického podlahového kúrenia, kompletná dodávka je približne 35€/m2.

Celkové náklady na inštaláciu priamovýhrevného podlahového kúrenia potom sú: 4 970 €

Na prípravu teplej vody je potrebná inštalácia elektrického bojlera (s obsahom vody 150 – 200l). Voda v bojlery sa bude pripravovať výhradne v nízkom tarife (šetrenie nákladov).

Prevádzkové náklady vykurovacieho priamovýhrevného systému.

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné)vykurovanie patrí do sadzby DD5 (cenník  ZSE Energia).

Náklady na elektrickú energiu sú:

  • Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,13052 = 252,73 €
  • Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,10316 = 1 797,80 €
  • Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,1800 = 218,16 €

Celková cena elektrickej energie: 252,73 + 1 797,80 + 218,16 = 2 268,69 € (vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 268,69 / 19 364 = 0,1172 €/kWh

Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT  – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

Náklady na elektrickú energiu (podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú: 0,1172 * 16 364 = 1 917,25 €/rok

Čiastkový záver

Náklady na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú:

  • Vykurovanie zemným plynom: 787,28 €/rok
  • Vykurovanie elektrickou energiou: 1 917,25 €/rok

Rozdiel v nákladoch:  1 129,96 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom

Zoznam investičných a prevádzkových nákladov pre jednotlivé vykurovacie systémy a zdroje tepla sú popísané v tabuľke č. 1.

Záver:

Ako je z porovnania nákladov vidieť, ročné prevádzkové náklady pri elektrickom vykurovaní sú výrazne vyššie, ako vykurovanie zemným plynom. Zemný plyn 1 094  €/rok, elektrické vykurovanie 2 320 €/rok pri teplovodnom a 2 471 €/rok pri priamovýhrevnom podlahovom vykurovaní. Dôvodom je vysoká cena elektrickej energie, ktorá je  približne 2,4 x vyššia ako cena zemného plynu (!).

Investičné náklady na zriadenie vykurovania zemným plynom sú najvyššie z porovnávaných systémov a sú mierne vyššie ako zriadenie vykurovania elektrickým kotlom. Elektrické priamovyhrevné podlahové kúrenie je z investičného hľadiska najvýhodnejšie. Je približne o 50% lacnejšie ako pri teplovodnom vykurovaní.

Pri vykurovaní zemným plynom dochádza k úspore prevádzkových nákladov o 1 226 €/rok v porovnaní s elektrickým teplovodným vykurovaním a 1 377 € /rok v porovnaní s elektrickým priamovýhrevným podlahovým vykurovaním.

Regulácia:

Súčasné inteligentné, učiace sa regulačné systémy vykurovania, riadia vykurovanie v rodinnom dome podľa vnútornej teploty, okamžitej vonkajšej a predpovede počasia pre danú oblasť na najbližšie dni. Inteligentná regulácia analyzuje „správanie sa domu“ pri zmenách vonkajšej teploty, berie do úvahu zotrvačnosť vykurovacej sústavy a optimalizuje chod zdroja tepla.