Slovensko je jednou z najviac plynofikovaných krajín Európskej únie. Svoje príbytky tu vykuruje zemným plynom približne 800 tisíc domácností. O to zodpovednejšie preto musí pristupovať k témam, ktoré v tejto oblasti rieši prakticky celý svet – energetická transformácia, postupná dekarbonizácia vykurovania a znižovanie uhlíkovej stopy.

Do popredia tak čoraz viac vystupuje naliehavosť zelených riešení, vďaka ktorým sa vykurovanie a varenie v domácnostiach stávajú efektívnejšie, spoľahlivejšie a zároveň šetrnejšie k zdraviu a životnému prostrediu. Tento trend ide ruka v ruke s modernizáciou technológií, inováciami a stále intenzívnejším zapájaním alternatívnych zdrojov energie.

Dobrou správou pre našu krajinu je, že zo spomínaných 800 tisíc domácností veľká časť využíva pri vykurovaní moderné plynové kotly, ktoré sú v porovnaní so zastaralými systémami výrazne priateľskejšie k rodinných rozpočtom aj životnému prostrediu. Veď podľa prepočtov expertov moderné kondenzačné kotly šetria spotrebu plynu o viac ako pätinu a rovnaký podiel majú na znižovaní emisií oxidu uhličitého. Počet ich užívateľov rastie aj vďaka projektu spoločnosti SPP-distribúcia, ktorá slovenským domácnostiam pri výmene starého kotla za nový kondenzačný poskytuje v rámci projektu „Môj nový kotol“ finančný príspevok vo forme zľavového poukazu až do výšky 600 eur.

Táto investícia je výhodná aj s výhľadom na nové energetické smernice, ktoré v najbližších desaťročiach zavedú do vykurovania v Európskej únii nové pravidlá. Ťažisko sa tak bude v ďalších rokoch stále viac prenášať na tzv. zelené plyny, ktoré sú vzhľadom na rýchlosť ich produkcie a obnoviteľnosť budúcnosťou vykurovania aj na Slovensku. Majitelia nových kondenzačných kotlov sa však pri prechode na nové palivá ďalších neplánovaných investícií do kompatibilných technológií nemusia obávať. Súčasné moderné kotly sú „H2 ready“ t. j. prispôsobené na to, aby vedeli „spolupracovať“ aj s obnoviteľnými plynmi a vodíkom.

Tie by sa mali postupne naplno udomácniť v našej distribučnej sieti okolo roku 2040. V čom tkvie ich jedinečnosť, ku ktorej vzhliadajú tak energetici ako aj ekológovia? Kým zemný plyn vznikal milióny rokov hlboko v podzemí a jeho zásoby sa možno raz vyčerpajú, zelené plyny sa vďaka biochemickým procesom resp. elektrolýze produkujú v priebehu niekoľkých hodín či dní. Navyše, obnoviteľný plyn je produktom spracovania vstupných surovín, ktoré sú dostupné nepretržite. Ide o široké spektrum poľnohospodárskych produktov, biologicky rozložiteľný odpad, maštaľný hnoj, močovku, prípadne elektrinu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe vodíka. Sú teda aj dlhodobo udržateľným zdrojom energie.

Spojenie bioplynu (rovno ako zemného plynu) s tzv. kogeneračnou jednotkou prináša dokonca dvojitý efekt. Na jednej strane vyrába teplo na vykurovanie a teplú vodu, na strane druhej produkuje elektrinu na pokrytie vlastnej potreby alebo do elektrizačnej infraštruktúry. Povestné dve muchy jednou ranou. Podľa expertov sa dá takto ušetriť až 40% primárnej energie v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny.

Tu však využiteľnosť bioplynu nekončí – jeho ďalším technologickým spracovaním a očistením od nežiadúcich zložiek vzniká mimoriadne cenný biometán, jedna z najflexibilnejších a najuniverzálnejších energií, ktorá kvalitou zodpovedá zemnému plynu a je jeho plnohodnotnou náhradou.

Dôkazom, že obnoviteľné plyny skutočne fungujú, je aj projekt „H2 Pilot“, v rámci ktorého SPP – distribúcia, a.s. v obci Blatná na Ostrove testovala primiešanie 10% vodíka do distribuovaného zemného plynu k 300 zákazníkom. Zistenia ukázali, že takáto zmes nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov – sporákov, kotlov a ohrievačov vody.

Je nepopierateľné, že moderné technológie na báze či už zemného plynu alebo obnoviteľných plynov a inovácie v tejto oblasti budú zohrávať čoraz kľúčovejšiu úlohu v budúcnosti energetickej infraštruktúry. Postupné kroky nás už dnes posúvajú k udržateľnejšiemu, energeticky efektívnejšiemu a ekologickému prostrediu.