V závere roka 2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámci konzultácie k novej právnej úprave ochrany ovzdušia predstavilo návrhy zmien pre zákon o ochrane ovzdušia. Zmeny si vyžiadal najmä pretrvávajúci problém nedodržiavania požiadaviek pre kvalitu ovzdušia a z neho vyplývajúca žaloba Európskej komisie na Slovenskú republiku, tzv. Infringement, ale aj nové požiadavky z európskej legislatívy, prijaté strategické dokumenty (Envirostratégia) a skúsenosti z praxe. Jedným z návrhov ministerstva je aj zákaz používania kotlov 1.,2. a 3. emisnej triedy od roku 2030.

Akých kotlov sa to bude týkať?

Zatriedenie kotlov do jednotlivých emisných tried sa robí na základe požiadaviek stanovených v technickej norme STN EN 303-5:2012 pre vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW.

Emisnú triedu kotla môžete zistiť z výrobného štítku, prípadne dokumentácie, ktorá bola súčasťou kotla pri jeho kúpe. Je nevyhnutné poznamenať, že mnoho starších modelov kotlov nemá na výrobnom štítku uvedenú žiadnu triedu, nakoľko to predtým nebolo potrebné uvádzať. Avšak nová norma už prikazuje označenie triedy na každom kotle, podľa ich stupňa škodlivosti pre životné prostredie.

Všeobecne sa dá povedať, že do 1. a 2. emisnej triedy patria klasické odhorievacie a prehorievacie kotle (s roštom), ktoré najviac znečisťujú z ovzdušie hľadiska množstva vypustených tuhých znečisťujúcich látok. Do 3. emisnej triedy môžu patriť aj niektoré automatické kotle.

Čo to bude v praxi znamenať?

Zákaz predaja kotlov 1 . a 2. emisnej triedy platí od roku 2014. Od roku 2018 bol zakázaný predaj kotlov 3. emisnej triedy. Dopredaj zo skladových zásob však bol možný aj po týchto dátumoch. Kotly nižších emisných tried je však bohužiaľ stále možné kúpiť z druhej ruky, použité.

Obce by mali v budúcnosti vytvoriť elektronickú databázu kotlov, na základe ktorej by bolo možné identifikovať kotle s nižšou emisnou triedou. Konkrétny spôsob, ako bude identifikácia týchto kotlov a následný zákaz prevádzkovania týchto kotlov vymáhaný, zatiaľ nie je známy.

Keďže sa životnosť týchto kotlov počíta na 15 a viac rokov, problém môže nastať, ak ste si svoj kotol zaobstarali pred rokom 2015. So zákazom prevádzkovania by sa tak mohlo stať, že nebudete môcť naplno využiť životnosť svojho zariadenia.

Ak sa rozhodujete pre výmenu svojho starého kotla na tuhé palivo, určite odporúčame vybrať už moderné nízkoemisné zariadenie najvyšších emisných tried.  O plusoch a mínusoch jednotlivých moderných nízkoemisných zariadení sa dozviete viac v našom Porovnaní  základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov. 


Autor: Ing. Michal Gutman