Novela trestného zákona od 1. júla 2016 zaviedla podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb.

 

 

Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu SPP – distribúcia, a. s., zaznamenáva ročne niekoľko stoviek neoprávnených zásahov do meradiel spotreby. Páchatelia odstránia zabezpečovaciu plombu číselníka na meradle a upravujú hodnotu objemu spotrebovaného plynu, čím sa dopúšťajú trestného činu. Spôsob zásahov do meradiel a falšovania plomb sú v jednotlivých lokalitách veľmi podobné, čo naznačuje, že táto trestná činnosť je organizovaná.

 

 

Po zistení podozrenia na porušenie plomby meradla vstupuje do procesu znalec v oblasti kriminalistiky a mechanoskopie, ktorý úradne posúdi, či došlo k neoprávnenému zásahu do meradla. Odberatelia sú povinní v zmysle zákona o energetike nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu. V zmysle trestného zákona od 1. júla už páchatelia čelia aj trestnému oznámeniu. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.

 

 

Distribučná spoločnosť zdôrazňuje, že každý neoprávnený zásah do meradla spotreby plynu je nebezpečný. Enormne sa tým zvyšuje riziko vzniku úniku plynu, havárie na plynových zariadeniach, čo môže ohroziť nielen život, zdravie a majetok neoprávneného odberateľa, ale aj jeho okolia. SPP – distribúcia preto vyzýva odberateľov plynu, aby s páchateľmi nespolupracovali a akékoľvek informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom alebo ponukách a pokusoch o ňu neodkladne oznámili distribučnej spoločnosti na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na NOplyn@spp-distribucia.sk. Včasné zistenie neoprávneného zásahu do meradla znižuje riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia zdravia a majetku osôb v jeho blízkosti

 

 

Zdroj: mojdom.zoznam.sk –  Za pretočenie plynu hrozí 12 rokov