Kvôli situácii na európskych trhoch s energiami (elektrina a plyn) po vypuknutí konfliktu na Ukrajine sa štát rozhodol zastropovať a dotovať ceny pre rôzne skupiny subjektov. V článku nižšie ponúkame základný prehľad cien energií, ktoré sú zastropované alebo dotované pre vybrané skupiny subjektov.

Cena plynu 2023 pre regulované segmenty = regulované ceny z roku 2022 + 15%

Prvou kategóriou odberateľov, pre ktorú bola stanovená maximálna výška ceny za dodávku plynu, sú domácnosti, a to na základe Nariadenia vlády vo veci krízovej regulácie podľa Zákona o regulácií v sieťových odvetviach.

Maximálny nárast sadzby za odobratý plyn (SOP) pre každú tarifnú skupinu v kategórii domácností je určený koeficientom 1,15, teda 15% v porovnaní s cenovými rozhodnutiami pre rok 2022.

Mesačná platba za odberné miesto vzrástla z úrovne 1,10 eur na 1,50 eur bez DPH.

Toto predstavuje zastropovanú cenu pre rok 2023.

Pre vyrovnanie rozdielu medzi zastropovanou sadzbou a sadzbou, na ktorú majú dodávatelia plynu nárok podľa „štandardnej“ regulácie, sú štátom poskytované kompenzáciepričom sú smerované priamo dodávateľovi, a tak o ne domácnosti žiadať nemusia a zaplatia už rovno zastropovanú cenu.

Veľké domácnosti spadajúce do tarifných skupín D7 (100 – 300 MWh/rok) a D8 (300 – 641,4 MWh/rok) podliehajú krízovej regulácií, ktorá sa zaoberá dosiaľ neregulovaným segmentom – po novom taktiež patria do regulovaného segmentu a plyn odoberajú za rovnakú cenu ako ostatné domácnosti.

Vybraní zraniteľní odberatelia odoberajú v roku 2023 plyn za rovnakú cenu ako domácnosti.

Medzi vybraných zraniteľných odberateľov sa zaraďujú nasledovné subjekty:

  • zariadenia sociálnych služieb zapísané do registra sociálnych služieb;
  • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
  • bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo VÚC určené na sociálne bývanie;
  • bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania;
  • skupina koncových odberateľov elektriny alebo plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu alebo plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená správcom (fyzickou alebo právnickou osobou) vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou) – domové kotolne.

Ako to bude s cenou plynu pre týchto vybraných zraniteľných odberateľov v roku 2024?

V prípade, že títo vybraní zraniteľní odberatelia majú záujem o neregulovanú cenu od roku 2024, mohli požiadať o preradenie do neregulovanej skupiny do konca marca 2023. Pokiaľ majú uzavretú zmluvu o dodávke plynu či elektriny za regulovanú cenu pre rok 2023 a o preradenie nepožiadali, tak sa im táto zmluva automaticky predlžuje pre rok 2024.

Tak isto aj odberatelia, ktorí v roku 2023 nakupujú plyn za neregulovanú cenu, mali možnosť preradenia sa do regulovaného segmentu, a to uzavretím zmluvy o dodávke plynu za regulovanú cenu do konca marca 2023. Rovnaké podmienky platia aj pri elektrine.

Ceny elektrickej energie

V prípade elektrickej energie sa pre domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov (s odberom do 30 MWh/rok – jedná sa o rovnaké skupiny subjektov ako je uvedené v časti o plyne) v roku 2023 nezmenilo nič, nakoľko cenový strop bol nastavený vo výške koncovej ceny elektriny v roku 2022, na základe dohody Vlády SR so Slovenskými elektrárňami (Memorandum o porozumení) a Všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Zákona o energetike. Mesačná platba za odberné miesto je 1,50 eur.

Regulácia v prípade malých odberateľov (subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť) a subjektov verejnej správy (nepodnikateľov), ale aj dotácie pre ostatné subjekty, fungujú podľa Nariadenia vlády vo veci krízovej regulácie na totožnom princípe, ako pri plyne. Rozdielom však je stanovený strop pre komoditnú elektrinu, ktorý je na úrovni 199 eur/MWh.

Ceny tepla

Treťou komoditou, ktorá je regulovaná, je teplo. Na základe Nariadenia vlády 464/2022 Z. z. bol limit nárastu ceny tepla pre domácnosti určený na 20 eur/MWh s DPH oproti roku 2022. Cena tepla tak nemôže presiahnuť 199 eur/MWh. Ceny pre nebytový sektor technologický odber nie sú stropované, avšak sú stanovené na základe rozhodnutia ÚRSO. Taktiež je možné žiadať o dotácie, a to prostredníctvom elektronicky zasielanej žiadosti.

[1] Podnikatelia so spotrebou plynu nad 100 MWh, subjekty verejnej správy a cirkvi. Školám je však preplácaných 100% rozdielu z kapitoly MF SR.