Zákon č. 251/2012 Z. z., ktorý upravuje :

a) podmienky na podnikanie v energetike,

b) prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,

c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,

d) práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,

e) výkon štátnej správy v energetike,

f) výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.