Miesto distribučnej siete, v ktorom sa končí distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľom distribučnej siete, a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou; za výstupný bod distribučnej siete sa považuje aj vstupný bod do prepravnej siete a zásobníka.