Miesto distribučnej siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou.