Subjekt, ktorý má s prevádzkovateľom distribučnej siete uzavretú zmluvu.