Štúdia, ktorá rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, spodrobnenie, overenie, pri zmene a doplnkoch územného plánu či riešenie niektorých špecifických problémov (územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických, architektonických).