Štátom stanovená horná alebo spodná hranica ceny nižšia alebo vyššia ako je rovnovážna cena na trhu vo forme tzv. cenového stropu alebo cenovej podlahy.