Je súbor údajov o pôvode a množstve obnoviteľných plynov (biometánu)