(skr.) OM – miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom.