V prípade neoprávneného odberu plynu sa jedná o odber plynu:

– bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,

– bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,

– meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,

– ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,

– keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru