Vykonáva sa na žiadosť dodávateľa plynu . O mimoriadnom odpočte je koncový odberateľ informovaný prostredníctvom svojho dodávateľa plynu.