Kategória odberných miest mimo domácnosť – „veľkoodber“, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným Úradom (tarifné skupiny 11 – 26).