Kategória odberných miest mimo domácnosť – „strednoodber“, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným Úradom (tarifné skupiny 9 – 10) .