Kategória odberných miest mimo domácnosť – „maloodber“, vrátane malého podniku, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným Úradom (tarifné skupiny 1 – 8).