Kategória odberných miest – „domácností“ s množstvom plynu distribuovaného do odberného miesta vymedzeným najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným Úradom (tarifné skupiny 1 – 8).