odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je:

  • odberateľom plynu v domácnosti;
  • malý podnik;
  • odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo;
  • prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia;
  • zariadením sociálnych služieb;
  • zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
  • školou.