Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného paliva. Prevádzka týchto zariadení nevyhnutne podlieha kontrole a revízii.
Revíziou odberného plynového zariadenia (OPZ) sa rozumie celkové posúdenie zariadenia, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním, prípadne meraním zisťuje prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť a rovnako sa posúdi projektová dokumentácia a odborná spôsobilosť obsluhy.

 

Revízie OPZ sú:

 

 • východiskové,
 • prevádzkové.

 

Východisková revízia

 

Východiskovú revíziu vždy zabezpečuje dodávateľská organizácia OPZ. Vo Vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v platnom znení je uvedené, že organizácia pripraví zariadenie na prevádzku a revíziu a vykoná ďalšie potrebné úkony. Toto ustanovenie je veľmi dôležité v priemyselných prevádzkach so zvýšeným rizikom výbuchu, požiaru a pod.

 

V týchto prípadoch je organizácia povinná:

 • zabezpečiť spoľahlivé odpojenie OPZ od prívodu energie;
 • podľa potreby odplyniť OPZ v zariadení internej atmosféry (inertizácia), prípadne zabezpečiť dýchateľnú atmosféru bez ďalších problémov;
 • vykonať potrebné merania v miestach, kde by mohlo prísť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku, a podľa výsledkov merania určiť a vykonať potrebné opatrenia;
 • vykonať podľa miestnych podmienok v potrebnom rozsahu protipožiarne opatrenia;
 • zabezpečiť potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov, výstroj, prístroje a osobné ochranné prostriedky;
 • zabezpečiť pre prípad potreby dýchaciu a oživovaciu techniku a ak si to vyžaduje technologický postup, aj protiplynovú a záchrannú službu.

 

Kto zabezpečuje prevádzkovú revíziu

 

 

Prevádzkovú revíziu zabezpečuje prevádzkovateľ vyhradeného odberného plynového zariadenia. Z hľadiska prevádzkovateľa, prípadne budúceho užívateľa sa revízia v podstate obmedzuje na sprístupnenie priestorov s revidovaným zariadením a v prípade potreby na zabránenie vstupu nezúčastnených osôb. Revíziu môže vykonávať iba osoba s platným osvedčením príslušného rozsahu (revízny technik).
Čo má správa o revízii OPZ obsahovať? Obsah správy o revízii OPZ ustanovuje norma STN 38 6405: 1988: Plynové zariadenia. Zásady prevádzky.

 

V súlade s technickou normou má správa obsahovať:

 • dátum vykonania revízie,
 • názov a sídlo organizácie,
 • meno a priezvisko revízneho technika,
 • druh revízie,
 • označenie odberného plynového zariadenia,
 • druh zariadenia,
 • meno osoby, ktorá sa revízie za prevádzkovateľa zúčastnila,
 • celkové zhodnotenie zariadenia,
 • miesto a dátum napísania revíznej správy,
 • technické hodnoty revidovaného zariadenia,
 • údaje o meraní a skúškach,
 • zistené chyby a nedostatky,
 • údaje o odstránení chýb z predchádzajúcej revízie,
 • záznam o ostaných revíziách.

 

Aké povinnosti a práva má spoločenstvo vlastníkov bytov?

 

Majetkové a ďalšie vzťahy v rámci spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) rieši zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú spoluvlastnícke vzťahy k budovám, bytom a nebytovým priestorom. Podľa uvedeného zákona môže SVB vykonávať práva a zaväzovať sa iba vo veciach spojených so správou, prevádzkou a opravami spoločných častí bytového domu.

 

Spoločnými časťami domu sú časti domu určené na spoločné užívanie, okrem iného:

 • rozvody plynu,
 • rozvody tepla,
 • rozvody studenej a teplej vody,
 • elektroinštalácia,
 • kanalizácia,
 • komíny,
 • strecha,
 • odberné plynové zariadenia plynových kotolní,
 • vybavenie spoločných miestností a pod.

 

Pri OPZ sú rozvody plynu väčšinou v spoločných priestoroch a stúpacie potrubia prechádzajú jednotlivými bytmi a nebytovými priestormi. V prípade nejasností, či je konkrétna časť rozvodu plynu spoločnou časťou bytového domu, je rozhodujúca zmluva o spoločenstve SVB, kde sú vymedzené spoločné časti domu. SVB je ako právnická osoba povinná vykonávať prevádzkové revízie na vyhradenom OPZ slúžiacom na spoločné užívanie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v platnom znení.
Aké povinnosti a práva majú vlastníci?

 

Podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je vlastník bytu na požiadanie povinný na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere umožniť vstup do bytu osobe oprávnenej vykonávať revíziu, úpravu a údržbu OPZ. Ak vlastník bytu neumožní správcovi, teda spoločenstvu vlastníkov bytov, vykonanie prevádzkovej revízie, SVB sa môže obrátiť na príslušný súd. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný zemný plyn, je povinný udržiavať spoločné OPZ v zodpovedajúcom technickom stave podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Napriek skúsenostiam z praxe, kde tomu tak často nie je – jednak zo strany vlastníka bytu alebo SVB –, je potrebné si uvedomiť závažnosť problematiky a jej zanedbaním myslieť aj na nežiaduce dôsledky.

 

Zdroj: asb.sk, Dátum: 19.01.2017, Autor: Ing. Kamila Víchová, PhD, Stavebná fakulta STU v Bratislave