V nasledovných tabuľkách sú:

– Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

– Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

– Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

Tab.1: Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

 

Tab.2: Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

 

Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; Slovenský hydrometeorologický ústav – Správa o kvalite ovzdušia a podiely jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2012, Autor: Odbor Monitorovania emisií a kvality ovzdušia SHU, 2014, str.: 64-69