V roku 2019 vykonal Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe objednávky Slovenského hydrometeorologického ústavu, dotazníkový prieskum o vykurovaní rodinných domov. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4 100 domácností. Bol zameraný na domácnosti, ktoré na vykurovanie používajú tuhé palivá (napr. kusové drevo, uhlie a pod.). Do prieskumu boli vybrané domácnosti, ktoré v rámci sčítania obyvateľov uviedli, že používajú na vykurovanie tuhé palivá.

 

Prvý takýto prieskum sa uskutočnil  v roku 2017. Hlavným cieľom nového bolo zlepšiť prehľad o palivách používaných na vykurovanie.

 

Dôležitosť takého prieskumu vyplýva zo skutočnosti, že domácnosti vykurujúce tuhým palivom sú zdrojom až 58% celkových emisií PM10 (tie patria medzi tuhé znečisťujúce látky) vypustených do ovzdušia. Tieto častice zásadne znižujú kvalitu ovzdušia, spôsobujú smogové situácie a zdravotné komplikácie pre obyvateľov. Produkciu znečisťujúcich látok ovplyvňujú aj faktory ako výber paliva, vek a efektivita vykurovacieho zariadenia, spôsob nakladania s palivom a jeho skladovanie a vykurovacia prax.

vykurovanie v dome, oplyne.info

Zdroj obrázka: vykurovanie.enviroportal.sk

 

V článku prinášame prehľad zaujímavých zistení rozdelených do troch oblastí (týkajú sa iba domácností oslovených v dotazníku).

 

Zistenia o domácnostiach:

 • 50% rodinných domov bolo zrekonštruovaných, najväčší podiel zrekonštruovaných rodinných domov je v Banskobystrickom a Žilinskom kraji;
 • 90% zrekonštruovaných rodinných domov malo vymenené okná, 60% zateplenie obvodových múrov a len 33% zateplenie strechy;
 • priemerná teplota vykurovania v rodinných domoch je 22 stupňov C (väčšina vykuruje celý rodinný dom);
 • 1,55% domácností má klimatizáciu, najviac v Trnavskom kraji.

 

Zistenia o používaných tuhých palivách:

 • 89% domácností využíva ako palivo drevo;
 • priemerná spotreba dreva na jednu domácnosť je 7,3 t/rok;
 • 67% domácnosti skladuje drevo viac ako rok alebo kupuje suché drevo;
 • najviac dreva sa spotrebuje v Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom;
 • väčšina zakúpeného dreva má pôvod na Slovensku;
 • druhé najpoužívanejšie tuhé palivo je uhlie s podielom vyše 8%.

 

Zistenia o zdrojoch vykurovania na tuhé palivá:

 • priemerný vek kotlov je 11 rokov (klasických, splyňovacích a automatických);
 • 8% kotlov je však starších ako 20 rokov;
 • najbežnejším zdrojom vykurovania na tuhé palivo je klasický kotol s podielom 29%, splyňovacie kotle majú podiel 3% a automatické kotle 2%.

 

Keďže sa domácnosti do prieskumu oslovovali na základe informácií zo sčítania obyvateľov (prebehlo v roku 2011), prieskum tiež zistil, že časť domácností medzičasom prešla k modernejším, ekologickejším a najmä nízkoemisným formám vykurovania. V roku 2017 pol podiel domácnosti, ktoré prešli z tuhých palív na vykurovanie zemným plynom 7%. V rámci aktuálneho prieskumu už 9%, čo by mohlo znamenať pozitívny trend (tento by bolo dobré potvrdiť ďalším prieskumom).


Autor: Ing. Michal Gutman

 

Informácie v tomto článku boli prezentované Mgr. Marcelom Zemkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v prezentácií „Výsledky zo štatistického zisťovania zameraného na vykurovanie domácnosti“ v rámci konferencie „OCHRANA OVZDUŠIA 2020“.