Aktualizované: 5.9.2023 (Aktualizované o ceny energií pre rok 2023)

Voľba vhodného vykurovacieho systému v rodinnom dome ovplyvní jednak tepelnú pohodu a komfort v dome, ako aj celkové finančné náklady, ktoré musí užívateľ domu vynaložiť na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému. V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba domy s takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda A0). Analýza uvedená nižšie je pre ultra nízkoenergetické rodinné domy (trieda A1), ktoré získali stavebné povolenie pred 1.1.2021

Porovnávané základné zdroje tepla:

 • Plynový kondenzačný kotol
 • Kotol na drevené peletky
 • Elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda
 • Elektrický kotol
 • Elektrické odporové podlahové rohože

Plynový kondenzačný kotol

vykurovanie zemným plynom

 

Investičné náklady:

 • obstarávacia cena kotla
 • cena plynovej prípojky
 • inštalácia kotla
 • komín na odvod spalín a kondenzátu

Prevádzkové náklady:

 • náklady na zemný plyn
 • pravidelné servisné prehliadky kotla a komína

Výhody:

 • moderné, ekologické zariadenia s minimálnou až takmer žiadnou produkciou emisií
 • komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón)
 • čistá a komfortná prevádzka
 • jednoduché ovládanie
 • vysoká účinnosť prípravy tepla na vykurovanie (až 97%)
 • okamžitá príprava teplej vody prietokovým systémom (nie je potrebný zásobník teplej vody), čo znižuje výšku investície do vykurovacieho systému a zároveň nedochádza k stratám tepla v zásobníku
 • na rozdiel od ostatných zdrojov tepla nevyžaduje výstavbu kotolne (kotol je možné umiestniť napr. do špajzy, chodby, kúpeľne a pod.)
 • kondenzačný kotol patrí k zariadeniam s nižšou obstarávacou cenou vrátane samotnej inštalácie. Moderný a vysoko účinný kondenzačný kotol si môžete kúpiť aj na splátky bez navýšenia a okamžite tak začať šetriť peniaze za energie.

Nevýhody:

 • potreba budovania plynovej prípojky a odvodu kondenzátu

Kotol na drevené peletky

vykurovanie drevom

Investičné náklady:

 • obstarávacia cena kotla
 • inštalácia kotla
 • komín na odvod spalín
 • nevyhnutný samostatný priestor kotolne a priestor na uskladnenie peletiek

Prevádzkové náklady:

 • náklady na peletky a ich dovoz
 • pravidelné servisné prehliadky kotla, čistenie komína a likvidácia popola

Výhody:

 • účinnosť moderných peletkových kotlov je na vysokej úrovni (až 90%)
 • systém je dobre regulovateľný
 • automatizované prikladanie – súčasťou kotla je zásobník peletiek s dopravníkom, ktorý dopĺňa peletky  podľa potreby do kotla. Veľkosť zásobníka býva štandardne 100 litrov (čo predstavuje približne 1 deň vykurovania) až po 1 000 litrov (10 dní)

Nevýhody:

 • obmedzený komfort vykurovania – neustála potreba dopĺňania peletiek do zásobníka
 • vysoká produkcia emisií (najmä vysokoškodlivých tuhých znečisťujúcich častíc)
 • tento systém vykurovania vyžaduje samostatnú kotolňu
 • nutnosť centrálneho skladovacieho priestoru, ktorého výstavba sa spravidla nezapočítava do investície do systému vykurovania, čo z pohľadu investície často krát „naoko“ zatraktívňuje tento systém vykurovania
 • teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody
 • základná cena kotla  so zásobníkom a dopravníkom je približne 3 krát vyššia  ako cena kondenzačného kotla
 • kotol si vyžaduje častú výmenu zapaľovacej jednotky

Poznámka: v týchto kotloch je potrebné spaľovať výhrade palivo na to určené. Iné náhrady negatívne ovplyvňujú životnosť a účinnosť kotla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

vykurovanie tepelným čerpadlom

Investičné náklady:

 • obstarávacia cena tepelného čerpadla
 • inštalácia čerpadla, príslušenstva a priestor kotolne

Prevádzkové náklady:

 • náklady na elektrickú energiu
 • pravidelné servisné prehliadky

Výhody:

 • moderné, ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie
 • komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón)
 • čistá a komfortná prevádzka
 • príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu je vysoko efektívna, pretože TČ získava časť energie z okolitého prostredia
 • súčasťou TČ je zásobník na teplú vodu a elektrický kotol
 • (výhoda/nevýhoda) efektívnosť TČ je síce vysoká, ale aj priamo závislá od vonkajšej teploty vzduchu a požadovanej teploty vykurovacej vody. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je efektívnosť TČ nižšia a prevádzkovanie TČ je menej efektívne. Aby bolo TČ schopné dodávať teplo aj pri teplotách pod 0° Celzia, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý priamo „pomáha“ TČ.

Nevýhody:

 • vysoká obstarávacia cena
 • čerpadlo vyžaduje samostatnú kotolňu, ktorej cena vstupuje do celkových investičných nákladov
 • zvýšená hlučnosť vonkajšej jednotky TČ

Elektrický kotol

vykurovanie elektrinou

Investičné náklady:

 • obstarávacia cena kotla
 • inštalácia kotla

Prevádzkové náklady:

 • náklady na elektrickú energiu
 • pravidelné servisné prehliadky

Výhody:

 • vysoká účinnosť kotla (až 99%)
 • ľahká obsluha
 • čistá a komfortná prevádzka
 • priama premena elektrickej energie na teplo

Nevýhody:

 • vysoké mesačné náklady na elektrinu na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • výkon kotla závisí pri rodinnom dome od počtu a veľkosti vykurovaných miestností
 • potreba priviesť do domu dostatočne dimenzované elektrické vedenie

Elektrické odporové podlahové rohože (priamovýhrevné)

Investičné náklady:

 • obstarávacia cena rohoží
 • uloženie rohoží
 • potreba samostatného elektrického bojleru na prípravu teplej vody

Prevádzkové náklady:

 • náklady na elektrickú energiu
 • revízia elektroinštalácie (1x za 5 rokov)

Výhody:

 • vysoká účinnosť (až 99%)
 • rýchla a jednoduchá obsluha
 • čistá a komfortná prevádzka
 • inštalácia podlahových rohoží je lacnejšia ako teplovodného podlahového vykurovacieho systému
 • nie je potrebné budovať komín

Nevýhody:

 • vysoké mesačné náklady na elektrinu na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • nie je možné využiť iný zdroj tepla (ako v prípade teplovodného vykurovacieho systému, pri ktorom je možné využiť najvhodnejší zdroj tepla – elektrický kotol/plynový kotol/tepelné čerpadlo/peletkový kotol a pod.)
 • potreba priviesť do domu dostatočne dimenzované elektrické vedenie
 • potreba samostatného elektrického bojleru na prípravu teplej vody

Aký zdroj si teda vybrať z pohľadu ekonomiky?

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre:

1. investičné náklady  

2. prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia.

Výsledok hodnotenia nižšie sú úplné náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15 ročné obdobie prevádzky zariadenia (TCO za 15 rokov).

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania sme si zvolili nasledujúce parametre:

 • Rodinný dom s rozlohou 120 m2      
 • Energetická trieda A1
 • Počet členov domácnosti: 2 dospelí a 2 deti

Globálny ukazovateľ – primárna energia (elektrické rohože priamovýhrevné):  107 kWh/m2 .rok < 108 kWh/m2.rok

 • Potreba energie na vykurovanie:  3 153 kWh
 • Potreba elektriny na pohony a rekuperáciu:  508 kWh
 • Teplá voda 4 osoby, 50l/osoba a deň (reálna):  4 710 kWh
 • Varenie:  400 kWh
 • Elektrická energia (ostatné):  2 500 kWh

 

Záver

Čo sa týka celkových nákladov na vykurovací systém počas hodnotiaceho obdobia 15 rokov, najvýhodnejšie je kúrenie zemným plynom. Ďalej nasledujú drevné peletky, akumulačné vykurovanie a nakoniec tepelné čerpadlo s priamovýhrevným vykurovaním.


Zdroj: Ing. Radovan Illith, PhD., SPP-distribúcia