Porovnanie z pohľadu environmentálnych dotačných programov pre domácnosti

 

 

Zemný plyn je fosílne palivo. Aj keď je to ekologické palivo a je mimoriadne šetrné k životnému prostrediu, zemný plyn sa stále nevie zbaviť tejto „nálepky“ a je v SR legislatívne posudzovaný zväčša rovnako ako uhlie a vykurovacie oleje. V EÚ a aj v SR totiž platí: obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú dobré a eko a fosílne palivá sú zlé a špinavé. Ak sa však na problematiku ochrany životného prostredia a najmä ovzdušia pozrieme racionálne, tak táto emocionálna premisa do značnej miery neplatí.

 

V ideálnom racionálnom svete by každý jeden zdroj energie mal byť posudzovaný samostatne, vrátane všetkých jeho environmentálnych dosahov, a podľa toho by mal byť podporovaný alebo naopak obmedzovaný.

 

 

Situácia v Českej republike

 

Je obdivuhodné, že českí normotvorcovia, pri nastavovaní jednotlivých programov zameraných na zlepšovanie životného prostredia, vychádzali z tohto racionálneho „ideálneho“ pohľadu. V prvom kroku zadefinovali ciele jednotlivých programov:

 

 • znížiť emisie z lokálneho vykurovania v domácnostiach

 

 • zabezpečiť výmenu neekologických hlavných zdrojov tepla domácností – kotlov na tuhé palivá (napr. na drevo, uhlie, koks, uhoľné brikety) za efektívny ekologický šetrný zdroj.

 

Racionálny prístup našich susedov sa prejavil aj v stanovení hlavnej podmienky daných programov – nahrádzajú sa (lokálne) kotle na tuhé palivá, pričom zdroj energie, ktorý ich nahradí, musí byť ekologickejší. Podporovaný ekologickejší zdroj pritom môže byť zdanlivo prekvapivo aj nový kotol na tuhé palivá (napr. uhlie), musí však spĺňať normy EÚ na eko dizajn kotlov na tuhé palivo. Ďalšími podporovanými („nahrádzajúcimi“) ekologickejšími zdrojmi sú kombinované kotle na tuhé palivo (uhlie + biomasa), plynové kondenzačné kotle a, samozrejme, aj OZE.

 

Výška podpory je potom odstupňovaná podľa typu nového („nahrádzajúceho“) zdroja:

 

 • 70% oprávnených nákladov v prípade realizácie kotla spaľujúceho len uhlie,

 

 • 75% oprávnených nákladov v prípade realizácie kombinovaného kotla (uhlie + biomasa; tiež musí spĺňať požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov) alebo plynového kondenzačného kotla,

 

 • 80% oprávnených nákladov v prípade realizácie OZE – napr. tepelné čerpadlo (musí byť súlad s ISO 9806).

 

Racionálny prístup sa prejavuje tiež v cielení dotácií do najviac znečistených regiónov – podpora je navýšená o 5%, ak bude výmena kotla realizovaná v obci s prekročeným emisným limitom (zoznam ČHMÚ). Hlavným dotačným programom v ČR je v tomto smere Operačný program Životné prostredie na roky 2014 – 2020, ktorého základné podmienky sme naznačili v texte vyššie.

 

Ďalšími podmienkami daného programu sú:

 

 • dotácie môžu využiť len rodinné domy, v ktorých bude zároveň zrealizované minimálne jedno „mikro“ energetické opatrenie (napr. zateplenie, výmena okien a pod.),

 

 • maximálna výška oprávnených nákladov je 150 tis. Kč (5 555 Eur), z čoho „mikro“ energetické opatrenia môžu tvoriť maximálne 20 tis. Kč (740 Eur).

 

Tento „hlavný“ dotačný program v ČR je doplnený programom Nová Zelená Úsporám. Zatiaľ čo zdrojom financií Operačného programu Životné prostredie sú eurofondy, zdrojom financií programu Nová Zelená Úsporám sú výnosy z predaja emisných povoleniek. Tento program možno pokladať za doplnkový, pretože podporu z tohto programu nemožno priznať osobám, ktoré majú možnosť získať podporu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

 

Mimochodom, podmienky tohto programu sú do značnej miery podobné podmienkam Operačného programu Životné prostredie:

 

 • predmetom podpory je výmena neekologického hlavného zdroja tepla na tuhé palivo (napr. na uhlie, koks, uhoľné brikety) za efektívny ekologicky šetrný zdroj (plynový kondenzačný kotol, kotol na biomasu, tepelné čerpadlo) alebo napojenie na sústavu zásobovania teplom s vyšším než 50% podielom OZE,

 

 • predmetom podpory je tiež výmena elektrického vykurovania za systémy s tepelným čerpadlom, inštalácia solárnych termických a fotovoltických systémov, a inštalácia systémov vetrania s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu,

 

 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť je obmedzená na max. 50% oprávnených nákladov, pričom. maximálna výška podpory na výmenu neekologického zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol je 18 tis. Kč (666 Eur) pri zateplenom dome a 15 tis. Kč (555 Eur) pri nezateplenom dome.

 

 

Zhrnutie

 

 

Hlavný rozdiel medzi programami zameranými na znižovanie emisií a efektívne využitie zdrojov v ČR a SR z pohľadu využitia zemného plynu je:

 

 • v ČR je možné využiť dotácie na inštaláciu kondenzačného kotla na zemný plyn, ak nahrádza kotol na tuhé palivo (v SR sú dotované len OZE – program Zelená domácnostiam),

 

 • v ČR nie je žiadnym spôsobom dotovaná náhrada kotla na zemný plyn. V SR sú dotované OZE bez skúmania ekologickosti zdroja, ktorý nahrádzajú. Navyše, pri kotle na biomasu je v SR podmienkou získania dotácie na takýto kotol odstavenie kotla na fosílne palivo, nelogicky však aj vrátane kotla na zemný plyn.

 

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetovej stránky, Autor: Jerguš Vopálenský