Čo je environmentálny fond?

Environmentálny fond je zriadený zákonom o Environmentálnom fonde (ďalej len „EF“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

Hlavným poslaním EF je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vo forme dotácií alebo úverov, resp. ich kombináciou v závislosti od charakteru projektu.

Na čo možno prostriedky EF využiť?

V súlade so zákonom o EF možno prostriedky EF poskytnúť a použiť okrem iného na:

  • modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
  • zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
  • podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave.

Prostriedky EF je možné použiť na projekty inštalácie zariadení na zemný plyn. V uplynulých rokoch boli prostriedky z fondu využité napríklad na plynofikáciu budov, na rekonštrukciu kotolne alebo na výmenu starých nízkoúčinných kotlov za kondenzačnú techniku.

Kto môže využiť prostriedky EF?

Žiadateľom o podporu môže byť:

  • fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
  • právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky,
  • orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia životného prostredia.

 

Kedy je možné žiadať o podporu?

EF každoročne do 30.06. zverejňuje na svojom webovom sídle špecifikáciu činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Špecifikácia činností, na ktoré je možné predložiť žiadosť o podporu v roku 2017 je zverejnená na webovej stránke EF . Špecifikácia činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu v roku 2018 budú zverejnené do 30.6.2017.

Všetky žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie (s výnimkou mimoriadnych žiadostí o podporu formou dotácie a žiadostí na základe rozšírenej špecifikácie podpory činností) musia byť predložené na fond do 31.10 príslušného kalendárneho roka.

Ako je možné požiadať o podporu?

Základnou podmienkou pre uchádzanie sa o poskytnutie podpory z EF je predloženie žiadosti vrátane požadovaných príloh. Elektronické formuláre žiadostí v členení podľa jednotlivých činností sú dostupné na webovej stránke EF www.envirofond.sk.

 

Zdroj: www.envirofond.sk 

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.shutterstock.com)