Prvé čerpanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol schválený v júli 2021, bude možné čerpať už tento rok. V rámci komponentu 2: obnova rodinných domov bolo vyčlenených celkovo 528,2 milióna eur. Pomocou týchto prostriedkov tak bude možné financovať obnovu až 30 tisíc rodinných domov na Slovensku v období 2022-2026.

Podľa najnovších informácií Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá spustila webstránku www.obnovdom.sk bude podávanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu rodinného domu spustené v druhej polovici roka 2022. Alternatívou na predkladanie žiadostí bude aj osobné podanie v desiatich regionálnych centrách, ktoré budú zriadené pod záštitou SAŽP v nasledujúcich mesiacoch.

 

Aká bude výška dotácie a na čo ju môžete využiť?

V rámci žiadosti bude možné získať dotáciu vo výške 50% celkových oprávnených nákladov v maximálnej sume 16 600 eur. Druhú polovicu obnovy domov bude môcť žiadateľ financovať aj pomocou výhodných bankových úverov, ktoré umožnila spolupráca s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

 

Príspevok bude možné použiť na jedno či kombináciu nasledovných opatrení:

  • zateplenie obvodového plášťa;
  • zateplenie strešného plášťa;
  • výmena otvorových konštrukcií;
  • inštalácia zdroja energie;
  • zelená strecha;
  • akumulačná nádrž na dažďovú vodu;
  • odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu;
  • sprievodná dokumentácia;
  • iné.

 

Kto môže o dotáciu pre obnovu domu požiadať?

O dotáciu bude môcť požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade, ak vlastníctvo nie je 100-percentné, je nutný súhlas od ostatných spoluvlastníkov. Cieľom sú rodinné domy staršie ako 15 rokov, ktoré nie sú vedené ako chaty a apartmány. Taktiež dôležitou podmienkou je, že počet bytových jednotiek by nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by sa jednalo už o bytový dom a nie rodinný dom.

Finančné prostriedky budú preplatené až po spustení prvej výzvy a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy, ktorá musí spĺňať podmienky oprávnenosti.

Viac informácií o podmienkach oprávnenosti bude zverejnených na webstránke www.obnovdom.sk už v najbližšej dobe.