Možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekty v energetike.

Spoločnosti, ktoré majú záujem rekonštruovať svoje energetické zariadenia a inštalovať energeticky efektívne zariadenia na zemný plyn, majú možnosť využiť európske štrukturálne a investičné fondy v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), ktorého rámec určila Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.

Partnerská dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou

Slovenská republika má možnosť využívať  európske fondy už v poradí tretie programové obdobie (1. obdobie: 2004 – 2006; 2. obdobie: 2007-2013; 3. obdobie 2014-2020). Rámec pre jednotlivé operačné programy v treťom programovom období 2014-2020 určuje Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020, ktorú uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou dňa 20.6.2014. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Znenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020  schválila Európska komisia dňa 28.10.2014.

Projekty financované z OP KŽP

Operačný program je členený do 5 prioritných osí, ktoré sú zamerané na:

  • Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  • Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
  • Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.
  • Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  • Prioritná os 5: Technická pomoc

Z pohľadu rekonštrukcie existujúcich alebo budovania nových? plynových energetických zdrojov je dôležitá prioritná os č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

V tejto prioritnej osi sa kladie dôraz na:

 • podporu obnoviteľných zdrojov energie,
 • realizáciu energetických auditov v podnikoch,
 • podporu nízkouhlíkových stratégií pri príprave a implementácii koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky a taktiež
 • podporu využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

Dôležité je, že nebude podporovaná výstavba zariadení na báze uhlia a v prípade projektov, ktorých súčasťou sú zariadenia spaľujúce biomasu a bioplyn, budú podporené len technológie kombinovanej výroby bez spaľovacích zariadení.

Obrázok č.1:  Investičné priority a ciele – Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo Zdroj: Prevádzkovateľ internetových stránok www.oplyne.info na základe dokumentu Operačný program kvalita životného prostredia

 

V súvislosti s prípadným čerpaním finančných prostriedkov z prioritnej osi č. 4 OP KŽP upozorňujeme na zmenu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorou bolo s účinnosťou od 1. januára 2014 zamedzené súčasné využívanie investičnej pomoci a výhod vyplývajúcich z uvedeného zákona.

V prípade využitia prostriedkov prostredníctvom OP KŽP nebude pre podporené zariadenie možné predávať elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou za cenu elektriny na straty a ani využívať formu doplatku. Investor sa bude musieť rozhodnúť, či si vyberie investičnú pomoc prostredníctvom operačného programu alebo tzv. prevádzkovú pomoc, ktorou je povinný výkup elektriny a doplatok podľa zákona č. 309/2009 Z. z.

Prostriedky na realizáciu projektov v rámci OP KŽP

Na realizáciu opatrení v rámci OP KŽP boli pre Slovenskú republiku vyčlenené 3 miliardy eur, pričom 1,8 miliardy z Kohézneho fondu a 1,2 miliardy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obrázok č.2: Podiel európskych prostriedkov na financovanie prioritných osí OP KŽP Zdroj: Operačný program kvalita životného prostredia, www.opzp.sk

 

Riadenie a realizácia projektov v rámci OP KŽP

Riadiacim orgánom OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia SR. Sprostredkovateľskými orgánmi sú Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra SR.

V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia pripravuje podklady pre implementáciu jednotlivých investičných priorít.

Tabuľka č.1: Subjekty zodpovedné za riadenie a kontrolu realizácie OP KŽP Zdroj: Operačný program kvalita životného prostredia, www.opzp.sk

 

Záujemcom o čerpanie európskych fondov môžu s prípravou projektových žiadostí pomôcť poradenské spoločnosti, poskytujúce poradenstvo v grantovej oblasti. . V prípade záujmu môžu tieto poradenské spoločnosti zabezpečiť finančné analýzy, výber dodávateľov, komunikáciu s implementačnými agentúrami ako aj samotnú realizáciu projektu. Kontakty na spoločnosti zabezpečujúce grantové poradenstvo nájdete na internete.

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 je zverejnený na webovej stránke Operačného programu https://www.opzp.sk/po-2014-2020/vyzvy/harmonogram-vyziev/. Je potrebné pravidelne sledovať aktuálne informácie na stránke a v prípade záujmu o nenávratný finančný príspevok pripravovať potrebné podklady.

Zdroj informácií: Operačný program kvalita životného prostredia, www.opzp.sk