Prečo je potrebná revízia plynového kotla?

Okrem zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynového kotla, čo by malo byť v našom záujme ako prvoradé, prikazuje nám to aj legislatíva a v prípade poistnej udalosti v domácnosti poisťovňa vždy vyžaduje aj preukázanie platnej správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízia) vyhradených technických plynových zariadení.

Rozvody plynu, ktorým je vedený plyn, vrátane k plynovému spotrebiču, ktoré sú vo vlastníctve odberateľa a samotný plynový spotrebič (plynový kotol, plynový prietokový ohrievač vody, gamatky, sporák) s výkonom od 5 kW do 500 kW je podľa Vyhlášky 508/2009 považované za vyhradené technické plynové zariadenie. Odberateľ plynu je podľa §71 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovednom technickom stave.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa Vyhlášky 508/2009 a prílohy č. 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Odbornú prehliadku a revíziu plynového kotla môže podľa zákona vykonávať iba revízny technik podľa §16 Vyhlášky 508/2009. O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhotoví správu.

Aké sú teda intervaly revízie plynových zariadení v rodinnom dome?

Regulátor tlaku plynu

Regulátor je zariadenie na znižovanie tlaku plynu, ktorý je privádzaný do rodinného domu. Regulátor patrí do skupiny B písmena f) a teda odborná prehliadka sa má vykonať 1x za rok a odborná skúška 1x za tri roky

Rozvody plynu

Jedná sa o plynové potrubie, ktoré spája hlavný uzáver plynu a plynové spotrebiče. Rozvody plynu patria do skupiny B písmena g). Odborná prehliadka sa má vykonať 1x za tri roky a odborná skúška 1x za šesť rokov.

Plynový spotrebič

Plynový spotrebič je plynový kotol, plynový prietokový ohrievač vody, plynové gamatky, plynový sporák. Plynové spotrebiče patria do skupinu B písmena h). Odborná prehliadka sa má vykonať 1x za rok a odborná skúška 1x za tri roky.