Všetci hovoria o elektromobilite a ostatné paliva sú dnes, aspoň komunikačne, v ústraní. Znamená to, že rozmýšľať dnes nad kúpou auta na CNG je už minulosť? V Európe sa minulý rok predalo viac ako 15 mil. nových osobných automobilov, podobne ako rok predtým. Z toho len 287-tis. predstavovali nabíjateľné elektromobily. Hybridne elektrické vozidlá (bez zahrnutia plug-in hybridov) dosiahli 460-tis. vozidiel. Znamená to, že viac ako 14 mil. predaných vozidiel stále používa spaľovací motor.

 

Nové výzvy pre výrobcov automobilov

Sankcie pri zvyšovaní emisného limitu

 

Na výrobcov automobilov čaká nová náročná úloha. Od roku 2020 musia dosiahnuť priemernú hodnotu emisii CO2 95 g/km (pokles z hodnoty 130 g/km). Za nesplnenie tejto povinnosť sa výška pokuty vypočíta tak, že každý gram navyše sa bude násobiť počtom vozidiel, ktoré výrobca predá po roku 2020:

5 eur za prvý g/km prekročenia,

15 eur za druhý g/km prekročenia,

25 eur za tretí g/km prekročenia,

95 eur za každý nasledujúci g/km prekročenia.

 

Toto predstavuje vážnu výzvu pre automobilky pretože napríklad VW hrozí pokuta 1,7 mld. eur a BMW 700 mil. eur. Celkovo až 7 z 11 výrobcov automobilov je na trajektórií neplnenia cieľov stanovených pre rok 2020.

 

Len pre lepšiu predstavu, súčasné benzínové a naftové motory dosahujú v priemere hodnotu 118 g/km. Pri predaji každého takého vozidla sa prekročí limit 95 g/km, vo finančnom vyjadrení by to znamenalo sankciu viac ako 2 000 eur, čo je suma, ktorú výrobca automobilov ušetrí, ak namiesto naftovej alebo benzínovej motorizácie vyrobí vozidlo s pohonom na CNG.

 

Európska únia v rámci balička čistej mobility zverejnila v novembri 2017 aj návrh ďalšieho znižovania emisii osobných vozidiel (COM(2017)676) a navrhuje zníženie o 15 % do roku 2025, a zníženie o 30 % do roku 2030 (oproti hodnote 95 g/km). Tieto nové ciele predstavujú mimoriadne náročný cieľ pre spaľovacie motory (benzín a naftu).

 

Čo to znamená pre situáciu na Slovensku?

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 504/2016 na svojom zasadnutí dňa 9. 11. 2016 schválila „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami“. Tento dokument v kapitole č 6, ktorá sa venuje stlačenému zemnému plynu (CNG) a skvapalnenému zemnému plynu (LNG) konštatuje:

Cieľ SR vo výške 1 % vozidiel s pohonom na zemný plyn v roku 2025 a 2 % v roku 2030 je reálne splniteľný v prípade vhodných podporných opatrení (tab. 1).

Trh CNG/LNG je možné naštartovať len na základe fosílneho zemného plynu (čím sa dosiahne prvotná úspora emisií skleníkových plynov, najmä v porovnaní s naftou a klasickým benzínom) a neskôr sa ďalšie potrebne úspory emisii pevných častíc a skleníkových plynov dosiahnu zvyšovaním podielu zložky biometánu.

Predikcia vývoja CNG v SR: V prvom kroku, do roku 2020, bude potrebne vybudovať PS CNG vo všetkých mestách nad 25-tis. obyvateľov a na hlavných cestných ťahoch základnej siete TEN-T, t. j. spolu 31 PS CNG a v horizonte do roku 2025 v mestách nad 10-tis. obyvateľov, t. j. ďalších 37 PS CNG. V Bratislavskom kraji a v Košickom kraji je potrebné vybudovať po jednej PS CNG, v okresoch Bratislava I – Bratislava V, resp. Košice I – Košice IV a na hlavných cestných ťahoch siete základnej siete TEN-T, ďalších približne 10 PS CNG.

Spolu by teda malo sieť verejných PS CNG pre Slovensko predstavovať 80 PS CNG.

 

Zloženie vozidlového parku na Slovensku je aktuálne veľmi konzervatívne a výrazne dominujú klasické palivá (benzín a motorová nafta), kým podiel všetkých alternatívnych palív je zanedbateľný. Legislatívny rámec (sprísňovanie emisných limitov, podpora zavadzania infraštruktúry alternatívnych palív a pod.) však výrazne nakloní misku váh smerom k alternatívnym palivám, ktoré spoločne budú získavať trhový podiel na úkor klasických palív.

 

Pre rozvoj trhu s CNG na Slovensku tak musíme urýchlene vyriešiť otázku vybudovania potrebnej infraštruktúry. Dnes mame len 11 verejných plniacich staníc, z ktorých SPP CNG prevádzkuje 9. Prostredníctvom projektu fueLCNG by sme mali do roku 2020 vybudovať ďalších 14 staníc na CNG a 3 stanice LNG/CNG vhodne pre nákladnú dopravu.

 

Ponuka vozidiel je už dnes zaujímavá a vidíme, že automobilky CNG naozaj veria a v najbližších rokoch majú v pláne s takouto motorizáciou priniesť ďalšie modely – najmä v segmentoch, ktoré dosahujú najväčšie predaje.

 

Aj na základe pozitívneho príkladu v Čechách, sme presvedčení, že sa nám v najbližších rokoch podarí vybudovať tzv. kostrovú sieť staníc, ktorá bude základom pre úspešný ďalší rozvoj predaja CNG a LNG na Slovensku, čo pomôže nielen nám plynárom, ale prostredníctvom dosahov na ovzdušie a životné prostredie všetkým.

 

 

 

Zdroj : SLOVGAS  2/2018

Autor : Mgr. Martin Kečkéš, zamestnanec SPP a.s.