Ohľadom plánovaného LNG terminálu v Bratislave panujú mnohé mýty. Je však potrebné si uvedomiť, že tam vyrábané LNG bude slúžiť primárne ako náhrada dieselu a mazutu v riečnych lodiach a prispeje tak k výraznému zníženiu emisií základných znečisťujúcich látok. Myslieť si, že riečne lode vedia prejsť v dohľadnej budúcnosti z dieselu a mazutu už rovno na obnoviteľné palivá (nad rámec bioLNG) nezodpovedá technickej realite.

V snahe presadiť udržateľnosť a znížiť ekologický dopad cestnej a lodnej dopravy vstupujú na scénu dve inovatívne alternatívy palivá – LNG (skvapalnený zemný plyn) a jeho obnoviteľne orientovaná verzia, bioLNG (skvapalnený biometán). Tieto palivá sa stávajú neodmysliteľnými hráčmi v prechode k zelenšiemu a ekologicky zodpovednejšiemu dopravnému sektoru. Pre rozvoj LNG je preto nevyhnutné dobudovať infraštruktúru terminálov v rámci krajiny v súlade so strategickými plánmi EÚ. Ideálnym miestom vo vnútrozemských štátoch sú potom prístavy, kde sa naplno využije potenciál skvapalneného plynu pre lodnú aj nákladnú cestnú dopravu, prípadne tiež MHD. Aj v bratislavskom prístave by mohol vzniknúť takýto moderný terminál, ktorého projekt prešiel úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Výroba LNG je navrhovaná v skvapalňovacom zariadení potrubného zemného plynu s kapacitou 24 t/deň.

Obr. 1: Vizualizácia projektu. Zdroj: Zámer vybudovania terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

LNG: Ekologická alternatíva v doprave

 • Čistota a nízke emisie: Pri používaní LNG dochádza k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, oxidu dusného a tuhých častíc oproti nafte, čo má pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a ochranu životného prostredia.
 • Rýchlejšie tankovanie: Možnosť rýchleho tankovania LNG prispieva k efektívnejšiemu využívaniu času a zvyšuje dostupnosť plavidiel a vozidiel, čo je dôležité pre dopravcov, ktorí podnikajú na dlhé trasy alebo s krátkymi prestávkami.
 • Zníženie hluku: Nižší hluk pri používaní LNG má pozitívny vplyv na mestskú dopravu a lodnú dopravu v prístavoch, vytvárajúc menej rušivé prostredie.
 • Podpora diverzifikácie energetických zdrojov: Presun od nafty k LNG prispieva k diverzifikácii energetických zdrojov, čo môže znížiť závislosť od tradičných ropných krajín.

BioLNG: Krok ďalej v udržateľnosti

 • Neutrálne emisie CO2: BioLNG získavaný z obnoviteľných zdrojov, ako sú organické odpady a biomasa, nenarúša cyklus uhlíka v prírode, čím sa stáva ešte ekologickejšou alternatívou.
 • Lepšie využitie odpadov: Skvapalňovanie biometánu na bioLNG, ktorý je vyrobený z biologicky rozložiteľných odpadov, prispieva k znižovaniu metánových emisií zo skládok, znižuje environmentálnu stopu a prispieva k efektívnemu nakladaniu s odpadom.
 • Technologický vývoj a inovácie: Rastúci záujem o bioLNG stimuluje výskum a inovácie, vedúce k ďalšiemu zlepšeniu procesov výroby biometánu, čo môže zvýšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť bioLNG.

Pozitíva LNG terminálov:

 • Zabezpečenie dodávok a skladovanie: LNG terminály slúžia na zabezpečenie stabilných dodávok LNG a poskytujú infraštruktúru na skladovanie LNG, čo je kľúčové pre efektívny prepravný reťazec.
 • Rozšírenie siete: Existencia terminálov umožňuje rozšírenie siete cestnej a lodnej infraštruktúry pre LNG, čím sa podporuje jeho využívanie a šírenie.
 • Podpora prechodu na ekologické palivá: LNG terminály môžu slúžiť ako hnací motor pre prechod na ekologické palivá, vrátane vodíka.
 • Skladovanie vodíka (H2) – moderné LNG terminály počítajú s možnosťou prestavby a  budúceho využitia skladovania vodíka.

V závere možno konštatovať, že kombinácia výhod LNG, bioLNG a infraštruktúry LNG terminálov predstavuje celkové riešenie pre ekologicky zodpovednú, ekonomicky výhodnú a energeticky bezpečnú budúcnosť cestnej a lodnej dopravy. LNG terminály podporujú aj rozvoj výroby biometánu, pretože cez záruky pôvodu pre vyrobený biometán sa podiel LNG deklaruje ako biozložka.