Aktualizácia: 12.1.2021

 

Podľa medializovaných informácií zo začiatku roka 2021 sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodlo pre zrušenie projektu kotlíkových dotácií. Kotlíkové dotácie by mala nahradiť nová, komplexnejšia forma podpory s názvom „Zelená obnova“, ktorá by okrem okrem výmeny zdroja vykurovania mala zahŕňať aj zateplenie rodinného domu, výmenu okien, výmenu výmenníka na ohrev teplej vody a iné opatrenia na zlepšenie štandardu bývania.

 

Nová dotácia by mala byť dostupná až pre 100-tisíc domácnosti. Celková výška dotácie môže dosiahnúť až 25 000 €.Určená by mala byť pre majiteľov rodinných domov, ktoré doteraz neprešli žiadnou rekonštrukciou. Logické by bolo tiež primárne cielenie na domácnosti vykurujúce tuhým palivom v najstarších kotloch.

 

O ďalších podprobnostiach, súvisiacích s novou formou dotácie, Vás budeme priebežne informovať.

 

Zdroj: Denník N

 

 


Máte kotol na drevo či uhlie, ktorý už je starý, je s ním kopec starostí a radi by ste ho vymenili za nový ekologický kotol na plyn? Prípadne už dlhšie zvažujete kúpu nového plynového kotla? Budúci rok bude ten správny čas. Štátny príspevok na výmenu kotla na tuhé palivo za nový kondenzačný plynový kotol vám túto výmenu umožní.

 

V tomto článku sa dozviete:

  • Kto môže o dotáciu požiadať

  • Aká bude výška dotácie

  • Na čo všetko sa dotácia vzťahuje

  • Ako dotáciu uplatniť

  • Prečo využiť kotlíkovú dotáciu?

 

Príspevok, tzv. kotlíkovú dotáciu bude poskytovať organizácia vybraná Ministerstvom životného prostredia, ktoré na to dostalo z eurofondov (Operačný program Kvalita životného prostredia) 30 miliónov eur na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie kondenzačné kotle na zemný plyn. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu celkovo 35 miliónov eur.

 

Slovenská agentúra životného prostredia 16. decembra 2019 vyhlásila verejnú súťaž na administrátora kotlíkových dotácií. Úspešný uchádzač bude vykonávať všetky administratívne procesy súvisiace s náhradou zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné. Lehota na predkladanie ponúk je 17. január 2020 a administrátor by mal túto činnosť vykonávať po dobu 2 rokov. Termín začiatku prijímania kotlíkových žiadosti však zatiaľ nie je známy.

 

Dôležité upozornenie:

Konkrétny spôsob poskytovania podpory domácnostiam, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe. Predpokladá sa, že v najbližších týždňoch Ministerstvo životného prostredia zverejní podrobnosti pre domácnosti, ako o danú dotáciu požiadať. Podporou pre domácnosti bude možné plnohodnotne podporiť až vykurovaciu sezónu 2020/2021.

V rámci verejného obstarávania administrátora kotlíkových žiadosti Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila súťažné podklady, z ktorých sme čerpali pri aktualizácií tohto článku.

Aká bude výška dotácie?

Ministerstvo predpokladá, že na jednu domácnosť by poskytnutá podpora mala dosiahnuť až 3 000 eur. Táto suma by mohla pokryť náklady na nákup nového ekologického kondenzačného kotla na zemný plyn  aj spolu s nákladmi na jeho inštaláciu a prípadne aj na zriadenie domových rozvodov plynu (tzv. odberné plynové zariadenie – OPZ).

Z výšky vyčlenených peňažných prostriedkov na projekt vychádza, že kotlíkové dotácie dostane zhruba 10 000 domácností vykurujúcich tuhým palivom.

Ako to bude prebiehať?

Predpokladáme, že projekt bude fungovať podobne ako Zelená domácnostiam, to znamená, že domácnosti dostanú akúsi poukážku, ktorou si zabezpečia nákup a inštaláciu nového ekologického plynového kotla.

Podľa ministerstva je v súčasnosti na Slovensku odhadom 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov. Ste jednou z nich? Potom využite štátny príspevok na nový ekologický plynový kotol!

POSTUP

Zo súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu vyplýva, že:

1.) najskôr by mala prebiehať jednoduchá elektronická rezervácia dotácie, kde žiadateľ vyplní svoje identifikačné údaje a adresu nehnuteľnosti, ktorú vykuruje tuhým palivom.

2.) Žiadateľovi by sa mal vygenerovať unikátny kód, ktorý následne uvedie v samostatnej žiadosti o poskytnutie dotácie.

3.) Žiadosť o poskytnutie dotácie by sa potom mala podať v papierovej podobe poštou. Lehota na vyhodnotenie žiadosti by mala byť 30 dní.

4.) V prípade schválenia dotácie by mala byť domácnosti poštou zaslaná informácia obsahujúca potvrdenie o pridelenej dotácií, obsahujúce unikátny kód a adresu nehnuteľnosti, pre ktorú bude dotácia poskytnutá. Potvrdenie by malo obsahovať výšku dotácie rovnajúcu sa nákladom spojeným s kompletnou inštaláciou plynového kotla ako aj plynových domových rozvodov. Lehota na uplatnenie dotácie by mala byť 6 mesiacov.

5.) Potvrdenie by mala domácnosť uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, ktorý jej bude realizovať inštaláciu kotla.

6.) Domácnosť by mala uhradiť zhotoviteľovi časť faktúry, ktorej výška bude predstavovať rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie a reálnymi nákladmi na inštaláciu.

V rámci projektu by malo byť taktiež zriadené call centrum, kde by domácnosti mali dostať všetky potrebné informácie.

 

Prečo prejsť na zemný plyn a využiť kotlíkovú dotáciu?

Sme si vedomí, že kúrenie uhlím a drevom je lacnejšie ako zemný plyn. Je to však šetrenie, ktoré stojí za to? Spočítali ste si, koľko energie vás stojí zohnať, priviesť, skladovať a prikladať drevo či uhlie do pece? Navyše kúrenie drevom a uhlím, spôsobuje smog, ktorý ohrozuje nás všetkých. Preto ak zohľadníme užívateľský komfort („bezobslužnosť“ ekologického plynového kotla) a zdravotný aspekt (hrozba karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní pevných palív, najmä uhlia a dreva), tak sa vykurovanie zemným plynom javí ako najrozumnejšia voľba za rozumné náklady, teda je ekonomicky výhodný a navyše ekologicky šetrný, čím chráni vaše zdravie aj planétu.

 

Je najvyšší čas využiť kotlíkovú dotáciu a začať vykurovať plynom. Ak máte prístup k zemnému plynu, využite túto príležitosť.

Kto bude môcť požiadať o príspevok na nový kotol?

Základnou podmienkou na získanie kotlíkovej dotácie bude náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo (drevo, uhlie) za kotol na zemný plyn. Príspevok preto môže získať každá domácnosť, ktorá v súčasnosti vykuruje tuhým palivom, ale aj taká, ktorá využíva zemný plyn len na varenie či ohrev teplej vody a jej ročná spotreba zemného plynu by neprekročí 700 m3, pričom vykurovanie domu rieši primárne prostredníctvom spaľovania tuhého paliva.

 

Podľa informácií zverejnených v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu by sa domácnosť taktiež mala zaviazať, že bude využívať nový plynový kotol na vykurovanie po dobu aspoň 5-tich rokov po uvedení do prevádzky.

 

Článok budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o nové informácie. Ak však chcete byť včas informovaní, sledujte našu facebookú stránku.

 

Ekologický aspekt zemného plynu

Práve alarmujúce znečistenie z lokálnych kúrenísk (rodinných domov) patrí medzi najväčšie výzvy pri ochrane zdravého ovzdušia v SR. Ministerstvo zaradilo kvalitu ovzdušia spolu s nakladaním s odpadom a hospodárením v lesoch medzi tri najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku. Slovensko dosahuje vyššie miery koncentrácie než je priemer EÚ tak pri časticiach PM2,5 ako aj PM10 (tuhé znečisťujúce látky vypúšťané najmä pri domovom spaľovaní tuhých palív). Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry „Air quality in Europe – 2018 report“, pre slabú reguláciu prachových častíc (PM2,5) na Slovensku ročne predčasne umiera približne 5 200 obyvateľov. Práve prostredníctvom kotlíkových dotácií by sa mohlo podariť zlepšiť lokálnu kvalitu ovzdušia.

 

Zemný plyn neprodukuje takmer žiadne prachové častice PM 10 a jemné prachové častice PM 2,5, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov, najmä tehotné ženy, malé deti, starších ľudí, alergikov, astmatikov a ľudí so srdcovo-cievnymi problémami. Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až 50% emisií CO2 v porovnaní s uhlím. Z pohľadu vplyvu na zlepšovanie životného prostredia je dôležitý aj fakt, že zemný plyn prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné jej oxidy. Rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v spalinách. Spaľovaním zemného plynu síce vznikajú oxidy dusíka (NOx), tie sa však podarilo výrobcom plynových spotrebičov konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr znížiť až na 10% pôvodných hodnôt, preto je zemný plyn zjavne ekologicky šetrný.

 

#ekologickyzemnyplyn #3Ezemnyplyn #kotlikovedotacie #prispevoknakotly