Európska komisia zverejnila 24. októbra 2022 výsledky prieskumu Eurobarometra v súvislosti s vnímaním kvality ovzdušia. Európania sú znepokojení dôsledkami, ktoré má znečistenie ovzdušia na ich zdravie a životné prostredie. Väčšina z nich si myslí, že priemysel, verejné orgány i zamestnávatelia majú robiť viac na zlepšenie kvality ovzdušia. Veľká väčšina respondentov, ktorí počuli o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia, tvrdí, že by sa mali sprísniť. Prieskum prebiehal počas marca a apríla 2022 vo všetkých členských štátoch EÚ formou rozhovoru v materinskom jazyku.

Hlavné zistenia prieskumu

Väčšina Európanov si myslí, že zdravotné problémy, ako sú choroby dýchacích ciest (89%), astma (88%) a kardiovaskulárne choroby, sú v ich krajinách vážnymi problémami, ktoré sú spôsobené znečistením ovzdušia. Európania sú tiež znepokojení environmentálnymi problémami spôsobenými znečistením ovzdušia, ako je acidifikácia a eutrofizácia (83%) vodných plôch z dôvodu kyslých dažďov a nadmerného množstva anorganických živín (najmä dusíka), ktoré vedú k premnoženiu rias.

Zdroj: Eurobarometer

Podpora pre sprísnenie noriem v oblasti kvality ovzdušia

Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že občanom chýbajú informácie o problémoch s kvalitou ovzdušia v ich krajine. Väčšina respondentov uviedla, že má málo informácií o existujúcich normách a limitoch znečistenia v oblasti kvality ovzdušia, keďže o nich počula len menšia časť respondentov (27%). Aj napriek tomu veľká väčšina respondentov (67%), ktorí normy v oblasti kvality ovzdušia poznajú, tvrdí, že by sa tieto limity mali sprísniť.

Citlivo túto tému vnímajú aj Slováci, pričom až 82% respondentov, ktorí poznajú normy kvality ovzdušia, uviedli, že nie sú dostatočné.

Zdroj: Eurobarometer

Paradoxné vnímanie vplyvu domácností na kvalitu ovzdušia

Európska environmentálna agentúra vo svojom reporte o kvalite ovzdušia v Európe uverejnenom v roku 2020 uvádza, že na Slovensku pripadá až 4 900 odvrátiteľných úmrtí ročne v dôsledku nepriaznivej kvality ovzdušia spôsobenej jemnými časticami PM2,5. Individuálne vykurovanie domácností tuhými palivami pritom v SR predstavuje najzásadnejší zdroj znečistenia ovzdušia tuhými časticami PM10 a aj PM2,5. Situácii neprospieva ani súčasná energetická kríza, kedy sa množstvo domácností z obáv pred nedostatkom dodávok a vysokými cenami energií odkláňajú späť od nízkoemisného zemného plynu k vykurovaniu tuhými palivami, akými sú drevo a uhlie.

Emisie hlavných znečisťujúcich látok z palív

Zdroj: SPP-distribúcia, a.s. / www.oplyne.info

Podiel palív používaných na vykurovanie v rodinných domoch v SR

 

Podiel zdrojov PM10 a PM2,5 na znečisťovaní ovzdušia v SR

Zdroj: SHMÚ

 

Napriek týmto verejne dostupným faktom väčšina slovenskej verejnosti si nie je vedomá zásadného podielu domácností na zlej kvalite ovzdušia – najnegatívnejšie je paradoxne vnímaný priemysel, ktorý je však v drvivej väčšine regulovaný emisnými limitmi vypúšťaných  znečisťujúcich látok do ovzdušia pomocou európskej legislatívy takzvaných najlepšie dostupných techník BAT (z anglického Best Available Techniques).

Úloha rôznych aktérov pri podpore dobrej kvality ovzdušia

Zdroj: Eurobarometer

Vhodne nastavené podporné programy zlepšenia kvality ovzdušia

Dobrým príkladom podporného programu s celoslovenským záberom môže byť Plán obnovy a odolnosti SR, na ktorý je vyčlenených celkovo 528,2 milióna eur a ktorého pilotná výzva bola spustená 15. októbra 2022. Pomocou týchto prostriedkov bude možné financovať obnovu až 30 tisíc rodinných domov v období 2022 – 2026 do energeticky úspornejších obydlí s minimálnou úsporou energie na úrovni 30% oproti pôvodnému stavu. Okrem zateplenia konštrukcií domu program čiastočne preplatí aj výmenu zdroja energie napríklad za vysokoúčinný nízkoemisný plynový kondenzačný kotol. Moderné kondenzačné kotle sú už dnes dizajnované na prevádzku s využitím zmesi zemného plynu s 20% vodíka a nerobí im problém ani biometán. Čo však možno tomuto programu vytknúť je, že sa cielenejšie nezameriava práve na domácnosti vykurujúce tuhým palivom.

Výsledky prieskumu Eurobarometra potvrdili veľký záujem Európanov o kvalitu ovzdušia ale aj obavy, ktoré sú oprávnené. Vzdelávanie v tejto oblasti a dobre zamerané programy šité na mieru skupín znečisťovateľov ovzdušia zohrajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia.  


Autor: Ing. Július Roth, SPP – distribúcia, a.s.

Zdroje: