Energetická politika Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky dňa 5.11.2014 je strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.

Cieľom Energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „EP SR“) je zabezpečiť dlhodobo udržateľnú slovenskú energetiku a prispieť tak k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti. Z tohto pohľadu je prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia.

EP SR je v súlade s  hlavnými cieľmi Lisabonskej zmluvy a vychádza zo základných európskych cieľov stratégie Európa 2020 v energetike.

Strategický cieľ a piliere EP SR:

Strategický cieľ i piliere EP SR vychádzajú z troch pilierov Energetickej politiky Európskej únie, ktoré sú:

 • energetická bezpečnosť;
 • konkurencieschopnosť;
 • udržateľnosť.

Strategický cieľ EP SR:

Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Piliere EP SR:

 • energetická bezpečnosť;
 • energetická efektívnosť;
 • konkurencieschopnosť;
 • udržateľná energetika.

Podpora zemného plynu v EP SR

Zemný plyn zastáva v EP SR dôležité miesto najmä v oblasti zabezpečenia energetiky, ktorá je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zemný plyn je najčistejšie palivo spomedzi všetkých uhľovodíkov z hľadiska emisií skleníkových plynov a preto bude mať dôležité postavenie v energetickom mixe SR aj v budúcnosti. Zemný plyn bude zohrávať jednu z kľúčových úloh pri prechode na nízko uhlíkovú energetiku v budúcnosti. Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie sa môže ušetriť až do 50% emisií CO2 v porovnaní s uhlím a až 60% pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Podpora zemného plynu je v deklarovaná vo viacerých oblastiach a navrhnuté sú konkrétne kroky na jeho efektívne využitie v súlade s cieľmi EP SR.

Podpora stlačeného zemného plynu – CNG:

 • EP SR odporúča zintenzívniť využívanie alternatívnych, menej uhlíkovo intenzívnych palív v doprave, najmä CNG. (s.50 v EP SR)
 • Ekologizáciu dopravy je možno urýchliť rozvojom a ďalšou podporou využívania CNG. (s.56 v EP SR)
 • Klasické motorové palivá budú dopĺňané aj o ekologickejšie  palivá s nižšími emisiami CO2, ako sú bioplyn a biometán, stlačený zemný plyn (CNG), kvapalný propán-bután (LPG), vodík a elektrina. (s.88 v EP SR)
 • Nástrojom na podporu využívania CNG v doprave je napríklad zníženie daňového zaťaženia (spotrebná daň) na palivo resp. v daňových úľavách na dopravné prostriedky využívajúce toto palivo (cestná daň). (s.90 v EP SR)
 • V EP SR sa tiež navrhuje vytvoriť povinné kvóty na počty vozidiel CNG pre štátnu a verejnú správu operujúce v lokálnom rozsahu (zvoz odpadu, štátna a mestská polícia, colný úrad atď.). (s.90 v EP SR)

Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla:

 • Elektrina bude mať v nízkouhlíkovom hospodárstve ústrednú úlohu, pričom pri jej výrobe má zohrávať dôležitú úlohu zemný plyn. (s.37 v EP SR)
 • V prospech vyššieho využitia zemného plynu hovorí trend náhrady uhlia zemným plynom v teplárenstve. (s.55 v EP SR)
 • EP SR odhaduje, že v strednodobom horizonte sa bude spotreba zemného plynu pohybovať zhruba na súčasnej úrovni, prípadne mierne narastať v závislosti od rozsahu využívania zdrojov na báze zemného plynu (PPC), ako náhrada za uholné zdroje. (s.55 v EP SR)
 • Ku koncu roka 2015 dôjde k odstaveniu niektorých blokov tepelných elektrární a teplární predovšetkým z dôvodu neplnenia sprísnených emisných limitov, platných od roku 2016. Úbytok kapacity bude nahradený najmä v rámci rekonštrukcií v existujúcich  lokalitách s menšími modernými zariadeniami s vysokou účinnosťou, s vyhovujúcimi ekologickými parametrami najmä na báze zemného plynu. (s.69 v EP SR)
 • Je potrebné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia vysokoúčinnej kombinovanej výroby mohli naďalej ponúkať prevádzkovateľom elektrizačnej sústavy služby vyrovnávania zaťaženia a iné prevádzkové služby. (s.78 v EP SR)
 • Odporúča sa vytvoriť nástroje podporujúce nákup elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby – kogenerácie tak, ako je to navrhnuté v rámci Zeleného verejného obstarávania pre elektrickú energiu podľa kritérií navrhnutých EÚ.
 • Mali by byť vytvorené podporné finančné nástroje na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby, napr. zníženie spotrebnej dane zo zemného plynu, ktorý sa použije na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. (s.78 v EP SR)

Podpora kondenzačných kotlov:

 • Domácnosti: v lokalitách, kde nie sú systémy CZT, je jednou z možností zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania emisií aj inštalácia kondenzačných kotlov v prípade, kde sú vykurovacie systémy pre kondenzačné kotly prispôsobené. (s.30 v EP SR)
 • Energetika: na základe analýzy potenciálu úspor energie v energetickom sektore v roku 2015 budú prijaté konkrétne opatrenia na zvýšenie účinnosti premeny energie a zníženie strát v prenose a distribúcii, a to s prihliadnutím na ustanovenia smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá podporuje rozvoj individuálnych účinných systémov vykurovania (vrátane kondenzačných kotlov), účinných systémov. (s.31 v EP SR)

Podpora biometánu:

 • EP SR považuje biometán za najuniverzálnejší obnoviteľný zdroj energie a predpokladá nárast jeho podielu v slovenskom energetickom mixe v najbližších rokoch. (s.61,62 v EP SR)
 • Deklaruje sa jeho zameniteľnosť so zemným plynom a možnosť jeho (prednostnej) distribúcie pomocou existujúcej plynárenskej infraštruktúry. Konštatuje sa však tiež, že pripojenie zariadenia na výrobu biometánu si vyžaduje významné investície aby biometán spĺňal všetky parametre potrebné na jeho distribúciu distribučnou sieťou. (s.61 v EP SR)
 • Pokiaľ ide o presadenie biometánu ako paliva v doprave, EP SR uvádza, že toto by malo nasledovať až po dostatočnom rozvinutí siete vozidiel s pohonom na biometán a plniacich staníc biometánu. (s.62 v EP SR)

Bioplynová stanica

 

Zdroj:

Úplné znenie schváleného Návrhu Energetickej politiky Slovenskej republiky nájdete na webovej stránke Vlády SR:  https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23993

* Použité obrázky sú ilustračné (zdroj: www.shutterstock.com)