V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na svetových trhoch s energiami (týka sa elektrickej energie a zemného plynu) sa môže stať, že sa dopočujete, že Váš dodávateľ plynu stratil možnosť dodávať plyn do Vášho odberného miesta. Túto informáciu sa dozviete:

 

  1. osobitným písomným oznámením, avšak spravidla len v prípade ak dotknutých odberateľov plynu daného dodávateľa je menej ako 30;
  2. na stránke prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.;
  3. z médií.

V prípade ak Váš dodávateľ nemôže ďalej zabezpečovať dodávku plynu, je podľa zákona povinný dodávať za neho náhradný dodávateľ, ktorý sa nazýva dodávateľ poslednej inštancie. Túto úlohu plní na celom Slovensku pre dodávky plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).

 

Pokiaľ však nebude vyslovene uvedené, že sa pre odberné miesta Vášho dodávateľa plynu uplatňuje tzv. „inštitút dodávateľa poslednej inštancie“, odporúčame zatiaľ len sledovať dôležité oznamy na stránke www.spp-distribucia.sk (právo zmeniť dodávateľa plynu tým však nie je dotknuté). Keď sa však dozviete, že pre odberné miesta Vášho dodávateľa plynu bol uplatnený inštitút dodávateľa poslednej inštancie, sú pre Vás relevantné nasledujúce základné informácie:

 

  1. od dátumu, ktorý je uvedený v oznámení na stránke spp-distribucia.sk sa pre Vaše odberné miesto zo zákona mení dodávateľ plynu z Vášho súčasného dodávateľa plynu na dodávateľa poslednej inštancie (spoločnosť SPP). Zmluva o dodávke plynu s Vašim pôvodným dodávateľom plynu k tomuto dátumu zo zákona zaniká;
  2. dodávku plynu do dátumu uplatnenia inštitútu dodávateľa poslednej inštancie uhradíte Vášmu pôvodnému dodávateľovi plynu, ktorý by Vám v danom ohľade mal poslať príslušnú vyúčtovaciu faktúru;
  3. dodávku plynu po dátume uplatnenia inštitútu dodávateľa poslednej inštancie uhrádzate dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý by Vám v danom ohľade mal poslať platobné údaje;
  4. cena za dodávku plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie sa odvíja od trhovej ceny plynu a vypočítava sa na mesačnej báze. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke dodávateľa poslednej inštancie. Túto cenu však zo zákona máte povinnosť dodávateľovi poslednej inštancie uhrádzať;
  5. inštitút dodávateľa poslednej inštancie sa pre Vaše odberné miesto uplatňuje nanajvýš na dobu troch mesiacov. V tomto období by ste mali uzatvoriť novú zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu podľa Vášho výberu. Týmto vybraným dodávateľom plynu môže byť akýkoľvek dodávateľ plynu. Ak si zmluvu s novým dodávateľom neuzavriete, po 3 mesiacoch sa náhradná dodávka dodávateľom poslednej inštancie ukončí a do odberného miesta sa prestane dodávať plyn.

Skrátka, do troch mesiacov od uplatnenia inštitútu dodávateľa poslednej inštancie pre Vaše odberné miesto, si vyberte Vášho nového „riadneho“ dodávateľa plynu zo zoznamu na stránke ÚRSO, oslovte ho a uzavrite s ním zmluvu o dodávke plynu. Výslovne upozorňujeme, že tak musíte urobiť najneskôr pred uplynutím spomínanej lehoty 3 mesiacov.

 

Čo sa týka telefonického alebo osobného kontaktu, upozorňujeme, že pracovníci prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Vám nebudú vedieť poskytnúť detailnejšie informácie týkajúce sa otázok dodávky plynu (službu dodávky plynu naša spoločnosť ako nezávislý prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry zo zákona nemôže poskytovať). V danom ohľade je VŽDY potrebné kontaktovať príslušného dodávateľa plynu, a to aj v prípade otázok týkajúcich sa dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie. Kontakty dodávateľa poslednej inštancie (SPP) nájdete TU


Zdroj: SPP – distribúcia, a.s.