Aká je úloha zemného plynu v znižovaní emisií? Prevažujú výhody (relatívne zelený a dostupný zdroj) nad nevýhodami (závislosť na jednom dodávateľovi)?

Na otázky portálu EurActiv.sk o budúcnosti plynu na Slovensku odpovedali zástupcovia najdôležitejších inštitúcií, firiem expertov.

Maroš Stano, hovorca Ministerstva hospodárstva SR: Vo všeobecnosti je zemný plyn považovaný za „palivo prechodu“ k nízkouhlíkovej ekonomike. Vysoká plynofikácia územia Slovenskej republiky dáva možnosť obyvateľom využiť túto komoditu aj v domácnostiach. To však neznamená, že rozvíjaním technológií neexistuje alternatíva a teda aj konkurencia pre využitie zemného plynu. Zvyšovaním energetickej efektívnosti a zvyšovaním dostupnosti technológii obnoviteľných zdrojov energie dochádza dlhodobo k poklesu spotreby zemného plynu na území Slovenskej republiky.

Karel Galek, poslanec SaS a člen hospodárskeho výboru NR SR: Zemný plyn má v porovnaní s uhlím, vykurovacím olejom či biomasou naozaj nižšie hodnoty emisií. Na druhej strane však nie je domácim zdrojom energie a prerušenie jeho dodávky znamená pre Slovensko ohrozenie našej energetickej bezpečnosti. Plynofikácia na Slovensku je na úrovni 94 percent dostupnosti pre obyvateľov, a preto tento zdroj nemôžme v žiadnom prípade ignorovať či odmietať. Jeho ďalšie preferovanie by však malo byť podmienené diverzifikáciou dodávok a tiež uprednostňovaním riešení, ktoré sú aj pre nás výhodné, ako je napríklad projekt plynovodu Eastring.

Ondrej Šebesta, hovorca Slovenského plynárenského priemyslu a. s. (SPP): Pre SPP je otázka bezpečnosti dodávok kľúčovou prioritou. Rovnako ako v prípade dodávok plynu aj v prípade dodávok elektriny považujeme, z pohľadu jej bezpečnosti, za kľúčovú dostatočnú infraštruktúru a dostatočné a predvídateľné kapacity výroby elektriny. Zvyšovanie energetickej efektívnosti, ako jeden z hlavných cieľov EÚ, môže znížením spotreby a efektívnejším využívaním elektriny tiež prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energií.

SPP si plne uvedomuje ciele EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám a prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, pričom zemný plyn, aj vzhľadom na výrazne nižšie emisie, ktoré jeho spaľovanie produkuje, považujeme za prostriedok, ktorý môže napomôcť rýchlemu a (vzhľadom na cenu plynu) aj cenovo dostupnému naplneniu cieľa na výrazné zníženie emisií CO2 s cieľom obmedziť globálne otepľovanie, ktoré je predmetom Parížskej dohody.

Pri posudzovaní vplyvu jednotlivých zdrojov energie na životné prostredie však považujeme za nevyhnutné, aby sa zohľadňovali nielen emisie CO2, ale emisie všetkých znečisťujúcich látok a celkový vplyv jednotlivých zdrojov energie na životné prostredie. Zemný plyn produkuje nielen nízke množstvo emisií CO2, ale najmä až o 95 percent menej tuhých znečisťujúcich látok v porovnaní s uhlím, ropou alebo drevom. SPP považuje zemný plyn za najvhodnejšieho partnera aj pre obnoviteľné zdroje energie.

Vysoký potenciál pri znižovaní emisií má tiež lepšie využitie zemného plynu v doprave (odpoveď bola krátená – pozn. red.)

Ján Karaba, člen poradného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI): Zemný plyn je v porovnaní s uhlím a dokonca aj niektorými procesmi energetického využívania drevnej biomasy menším zdrojom emisií, a to nielen skleníkových plynov. Jedinou jeho nevýhodou je to, že Slovensko je pri jeho využívaní úplne závislé na dodávkach zo zahraničia.

Alexander Duleba, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA): Nepreceňoval by som faktor „závislosti na jednom dodávateľovi“ ako problém, respektíve nevýhodu plynu. Na jednej strane je pravda, že po sérii nedávnych plynových kríz plyn stratil dôveru ako spoľahlivý zdroj energie, na strane druhej sa situácia Slovenskej republiky dramaticky zmenila od plynovej krízy v januári 2009. Dnes je Slovensko oveľa bezpečnejšou krajinou pokiaľ ide o dodávky plynu než bolo pred rokom 2009. Plyn je a zostane kľúčovou komoditou v tepelnej energetike Slovenskej republiky keďže spolu s Holandskom máme najväčšiu mieru plynofikácie spomedzi členských krajín EÚ. Avšak, nemyslím si, že sa bude dramaticky zvyšovať jeho podiel na výrobe elektriny. Určite nie za súčasného nastavenia regulačného rámca, čoho dobrým príkladom je príbeh plynovej elektrárne v Malženiciach.

Karel Hirman, energetický expert: Zemný plyn ma v Európe vzhľadom na formát trhu veľmi neisté postavenie. V každom prípade je to výborné prechodné riešenie. Pre jeho konkurencieschopnosť je nutná nielen ďalšia diverzifikácia dodávok, ale aj inovačné riešenia pre jeho efektívne využitie.

Zdroj: www.euractiv.sk, Plyn je skvelé prechodné riešenie, výzvou je diverzifikácia dodávok (anketa), 28. 3. 2017, autor: Pavol Szalai