Objekt charity na Južnej triede v Košiciach už viac ako 700 rokov slúži charitatívnym účelom. V minulosti sa tu nachádzal chudobinec, sirotinec alebo nemocnica. V súčasnosti je tu zariadenie pre seniorov s kapacitou 94 klientov. Poskytovaná je 24-hodinová opatrovateľská starostlivosť s ubytovaním a stravovaním. Zabezpečuje sa záujmová, kultúrna činnosť a sociálne poradenstvo.

Cieľom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie, bez nutnosti vlastných investičných prostriedkov Charity Košice. Riešením boli opatrenia na zníženie spotreby tepla v budove, teda vybudovanie novej plynovej teplovodnej kotolne a vyregulovanie vykurovania v celom komplexe.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla – kondenzačné kotle HOVAL TOPGAS
  • inštalovaný výkon 320 kW
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 01/2013
  • po 10 rokoch bezodplatný prevod vlastníctva technológie
  • životnosť technológie minimálne 20 rokov
  • zníženie emisií CO2 o 30%

„Sme radi, že môžeme byť partnerom Charity v Košiciach a svojou „troškou“ – spoľahlivou dodávkou ekologického tepla napomáhať dôstojnej starobe seniorov.“ Ing. Anton Staško KOOR Východ,s.r.o.