Výber čo najvýhodnejšieho vykurovania pre rodinný dom je v dnešnej dobe, ktorá sa nesie v znamení znižovania spotreby/potreby energií, veľmi dôležitý a je nutné sa mu dôsledne venovať. Práve od neho bude závisieť výška nákladov, ktoré vynaloží majiteľ alebo užívateľ nehnuteľnosti pri jeho inštalácii a aké pravidelné mesačné výdavky bude mať na jeho prevádzku.

Ekonomické porovnanie jednotlivých zdrojov tepla

V tabuľke sú uvedené investičné náklady získané z katalógov výrobcov, a ceny energií (elektriny a plynu) nie sú priemerné, ale určené podľa skutočnej potreby energie daného rodinného domu.

Parametre rodinného domu:

Priemerná podlahová plocha rodinného domu postaveného na Slovensku je 228 m2 (zdroj MDaV SR). Predpokladaná ročná potreba tepla a teplej vody pre priemerný rodinný dom po jeho obnove (rekonštrukcii) je 19 150 kWh (energetická trieda B). Stredné teplotné pásmo (min. teplota -13°C, priemerná vnútorná teplota vzduchu 22°C, potreba teplej vody 45l/deň, tri osoby). Výkon zdroja 9 kW. Ročné prevádzkové náklady sú súčtom nákladov za energie a ročného pravidelného servisu zdroja tepla a komína. TCO (Total Cost of Ownership) = celkové náklady na vlastníctvo, ktoré musí vynaložiť prevádzkovateľ zdroja tepla za 15 rokov životnosti daného zariadenia. Je to súčet prevádzkových a investičných nákladov. Poďme sa bližšie pozrieť na porovnanie za účelom zistenia najvýhodnejšieho vykurovania pre rodinný dom.

Ako môžeme vidieť z dát, najvýhodnejšie vykurovanie rodinného domu je vykurovanie zemným plynom. Dôvodom je, že cena zemného plynu je cca 3x nižšia ako cena elektrickej energie (cenník ZSE a SPP). Taktiež cena zdroja tepla (nového nízkoemisného plynového kondenzačného kotla) je veľmi priaznivá. Nasleduje vykurovanie peletkami a drevom. V súčasnosti je jednotková cena dreva a peletiek kvôli enormnému dopytu zo strany spotrebiteľov, v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, vysoká. Ďalšie v poradí je vykurovanie tepelným čerpadlom (nízke SCOP z dôvodu typu vykurovacieho systému a potrebnej vyššej výstupnej teploty do radiátorov) a najmenej vhodným zdrojom tepla (z ekonomického hľadiska) je vykurovanie elektrickou energiou. Ktorý zdroj tepla si vyberiete vy?