Na Slovensku je ešte stále takmer polovica bytových domov, ktoré si vyžadujú celkovú obnovu a opravu systémových porúch. Pri plánovaní celkovej obnovy sú obyvatelia bytových domov oproti rodinným vo výhode.

 

Na financovaní a zabezpečovaní legislatívnych a technických podkladov sa podieľa v bytovkách väčšia skupina ľudí, a tak celá záťaž nespočíva na jednej osobe. Odzrkadľuje sa to aj na štatistikách: kým v roku 2015 bolo obnovených 52 % bytových domov, medzi rodinnými domami tvorili obnovené objekty približne jednu tretinu.

 

Pre bytové domy navyše poskytuje štát hneď niekoľko podporných programov, vo forme zvýhodnených úverov, dotácií či grantov. Do obnovy bytového domu sa zahŕňa nielen zateplenie fasády a strechy, ale aj výmena okien, dverí, vyregulovanie vykurovania a ďalšie opatrenia.

 

 

Bytový dom pred obnovou (Zdroj: spidersbb.sk)

 

Rezort dopravy a výstavby poskytuje na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov dotácie do výšky 70 % oprávnených nákladov. „Tieto prostriedky sú však určené len na niektoré opravy, patria medzi ne konštrukcie schodísk, lodžie, balkóny a atiky bytových domov,“ vysvetľuje Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy. Na zateplenie fasády, strechy alebo iných častí bytoviek sa táto dotácia neposkytuje.

 

Program SlovSEFF III, vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD), je určený na financovanie projektov udržateľnej energie a po nedávnom rozšírení poskytuje úverový rámec aj pre bytové domy vo výške 20 miliónov eur. Tieto financie sú posunuté zúčastneným finančným inštitúciám, bankám, pričom aktuálne sú zapojené Slovenská sporiteľňa, VÚB a OTP banka.

 

Okrem týchto štandardných úverov však SlovSEFF III môže poskytnúť bytovému domu nenávratný grant vo výške 10 % z úveru pri úspore energie 40 %, ak obnova domu prekročí túto hranicu úspory, grant sa zvýši na 15 %. „Pre získanie grantu však dom musí mať projekt, ktorý obsahuje aspoň dve z desiatich opatrení pre zvýšenie energetickej účinnosti,“ upozorňuje Ing. Marián Holúbek, projektový konzultant SlovSEFF III.

 

Všetky sú uvedené na stránke SlovSEFF III. Úverová zmluva v bankách sa štandardne uzatvára až po podaní žiadosti o financovanie z programu SLOVSEFF III, keďže podmienkou na poskytnutie úveru je vypracovanie energetického auditu firmou poverenou EBRD. Úvery na obnovu bytových domov poskytuje tiež Prvá stavebná sporiteľňa aj bez počiatočného vkladu alebo predchádzajúceho sporenia. Aktuálna úroková sadzba je od 1,49 % ročne s ročnou fixáciou.

 

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje aj tento rok podporu na niekoľko účelov pri rekonštrukcii bytových domov. Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti a kraje môžu žiadať nielen o financovanie zateplenia budov, ale aj o výmenu výťahov, rozvodov a iné druhy modernizácie. „V rokoch 2015 a 2016 sme uspokojili všetkých žiadateľov spĺňajúcich podmienky na pridelenie úveru vďaka zdrojom, ktoré boli k dispozícií na podporu bývania. Aj v posledný možný deň podania žiadosti bolo z našej strany vyhovené v plnej výške,“ uvádza Ing. Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ ŠFRB.

 

Bytový dom po celkovej obnove

Bytový dom po obnove (Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa)

 

Pri financovaní obnovy bytového domu si inštitúcie vyžadujú rôzne podmienky, ktoré si treba vopred preštudovať. Predovšetkým musí ísť o bytový dom, ktorý má aspoň štyri bytové jednotky. Projekt si vyžaduje niekoľko stretnutí vlastníkov bytov a dostatok informácií o výhodách a možnostiach. Na domové schôdze je dobré prizvať odborníkov, ktorí majú s procesom skúsenosti, projektanta či stavebného dozoru. Poradenstvo poskytujú aj výrobcovia tepelných izolácií.

 

„Obnovu je efektívne vykonať komplexne a naraz, čiastkové riešenia nie sú výhodné technicky ani finančne. Pri členení na etapy vlastníci minú viac peňazí ako pri jednorazovom projekte – preplatia viacnásobné využívanie lešenia a techniky, úroky úverov sa im tiež navýšia,“ radí aplikačný manažér Karol Tužinský z Knauf Insulation.

 

Vlastníci by mali poznať reálny stav stavebných konštrukcií, vedieť o možnostiach opráv a koľko ich odstránenie nedostatkov bude stáť. Okrem zateplenia by mali rátať s vyregulovaním vykurovacej sústavy a výmenou rozvodov.

 

„Projekt by mala vypracovať skupina odborne spôsobilých osôb s oprávnením pre projektovanie: stavbár, stavebný fyzik, statik, architekt, technik požiarnej ochrany a projektant vnútorných zariadení budov. Súčasťou projektu je aj orientačný rozpočet,“ dodáva Jaroslav Varga, konateľ spoločnosti Izola Košice.

 

Poradcovia pomôžu vlastníkom bytov určiť výšku investície, následne je potrebné odsúhlasiť aj výšku úveru. Podľa zákona musí žiadosť o úver odsúhlasiť minimálne dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov v dome. Po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia sa môže začať realizácia projektu.

 

Je dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v zmluve o diele. Neoceniteľné je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

 

 

 

Zdroj: Pravda, strana 15, Rubrika: Užitočná pravda, 3. 3. 2017, Autor: Zuzana Hlavačková